Lista Coachów Kryzysowych

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kro­ki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię mias­to 
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e-mailowo)

Białystok

Rena­ta Szekals­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/10/ACK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z ludź­mi, którzy nie wierzą we własne możli­woś­ci i nie korzys­ta­ją z włas­nego potenc­jału. Brak wiary w siebie utrud­nia efek­ty­wne funkcjonowanie na polu zawodowym jak też stoi na przeszkodzie w prowadze­niu szczęśli­wego i spełnionego życia oso­bis­tego. Każdy może schud­nąć, być atrak­cyjnym fizy­cznie, speł­ni­ać swo­je marzenia, mieć szczęśli­wa rodz­inę, dostać awans, prowadz­ić włas­ną, dobrze pros­pe­ru­jącą dzi­ałal­ność, być z siebie dum­nym! Każdy — Ty też! Serdecznie zapraszam Cie do kon­tak­tu, abyś spo­jrzał na siebie i swo­je życie z innej per­spek­ty­wy. Możesz zmienić jakość swo­jego życia! Więcej infor­ma­cji na: www.renata-szekalska.pl

Kon­takt: renata-szekalska@o2.pl; tel.: 607–181-077

Justy­na Falkows­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/11/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi dorosły­mi, które straciły już nadzieję, że będą mówić bez lęku i skrępowa­nia w języku obcym. https://jezykobranie.pl

Poza tym jest pier­wszym w Polsce prak­tykiem metody Rapid Trans­for­ma­tion­al Ther­a­py™ oraz autorką metody Coach­ing Błyskaw­iczny™, która szy­bko i skutecznie poma­ga jej klien­tom uwierzyć w siebie, pokon­ać stra­ch przed dzi­ałaniem i osiągnąć to, o czym marzą.  https://coachingblyskawiczny.pl. Więcej infor­ma­cji na: https://justynafalkowska.pl

Kon­takt: kontakt@justynafalkowska.pl; tel.:660 662 748 

 

Bielsko Biała

Mar­ta Turs­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/05/CK/2018)

Kon­takt: turska.marta@gmail.com

Alek­san­dra Lasa, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/07/ACK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy zarówno indy­wid­u­al­nej jak i grupowej z osoba­mi doświad­cza­ją­cy­mi prze­mo­cy, osoba­mi współuza­leżniony­mi, z osoba­mi które prze­chodzą w swoim życiu przez trudne zmi­any takie jak: rozwód, śmierć bliskiej oso­by, zdra­da, kryzysy egzys­tenc­jalne czy brak poczu­cia sen­su życia, wypale­nie zawodowe. Spec­jal­izu­ję się również w pra­cy z osoba­mi pełnią­cy­mi funkcję rodziny zastępczej oraz z rodzi­ca­mi adop­cyjny­mi. Pon­ad­to od wielu lat jako tren­er prowadzę warsz­taty roz­wo­jowe oraz szkole­nia dla różnych orga­ni­za­cji i insty­tucji głown­ie z tem­aty­ki prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mo­cy w rodzinie oraz pomo­cy osobom doświad­cza­ją­cym prze­mo­cy.

Kon­takt: ola.lasa@wp.pl; tel.: 793 696 699; po wcześniejszym ustal­e­niu przyj­mu­je również w Pszczynie, Tychach i Katow­icach. 

Brodnica

Łukasz Sitko, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/01/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z  kryzysa­mi związany­mi z życiem oso­bistym m.in.: z rozs­taniem, chorobą, utratą bliskiej oso­by, osób zna­j­du­ją­cych się w żało­bie, relac­je w rodzinie, prze­moc (psy­chicz­na, fizy­cz­na) oraz  poszuki­waniem włas­nej dro­gi życia.  Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją u siebie lub swoich blis­kich: uza­leżnień, współuza­leżnień. Wspiera młode oso­by w kryzysach związanych z nauką, stu­di­a­mi, szukaniem pra­cy i wyborem ścież­ki kari­ery. Więcej infor­ma­cji na: www.facebook.com/coachiglifewww.coachingosobistyblog.wordpress.com
Kon­takt: lsitko@wp.pl

Bydgoszcz

Rena­ta Mycz­ka, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 5/05/PTPT/2015); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 01/10/CKB/2015).

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysach natu­ry biz­ne­sowej i oso­bis­tej, szczegól­nie związany­mi z rozs­taniem, chorobą, kryzy­sem wieku śred­niego, poszuki­waniem włas­nej dro­gi życia. Więcej infor­ma­cji na: www.CentrumRozwoju.com.pl
Kon­takt: renata.myczka@gmail.comnr tel.: 504 860 530 

 Jan Lewandows­ki, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/02/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy ze sprzedaw­ca­mi, menedżera­mi, przed­siębior­ca­mi i właś­ci­ciela­mi firm (usłu­gi finan­sowe i ubez­pieczeniowe) w zakre­sie radzenia sobie z trud­ny­mi sytu­ac­ja­mi w pra­cy, wypale­nie zawodowe, kon­flik­ty, stres, stra­ta lub niezad­owole­nie z pra­cy, szukanie pra­cy i wybór ścież­ki kari­ery a także życiem oso­bistym np. utra­ta bliskiej oso­by. Więcej infor­ma­cji na www.goldenline.pl/jan-lewandowski5
Kon­takt: jan.lewandowski@op.plnr tel.: 601831414

Częstochowa

Rena­ta Wło­dar­czyk, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 4/05/CK/2017), cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 2/06/CKB/2017)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­czyły kryzy­su zawodowego, wypale­nia zawodowego i oso­bis­tego, stre­su związanego ze zmi­aną pra­cy, oraz wszelki­mi zmi­ana­mi, które kryzys wywołał. Pomagam zrozu­mieć i odnaleźć moc i chęć życia na nowych zasadach. 
Kon­takt: wlodarren@poczta.fmnr tel.: 692–368-707

Ełk

Ane­ta Zamo­js­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 15/11/CK/2014)  
Kon­takt:
 coachmazury@onet.pl
Więcej infor­ma­cji na: www.anetazamojska.pl

Eliza Przy­borows­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/07/CK/2017)  
Kon­takt: tel.: 509–629-579; poczta@elizaprzyborowska.com
Więcej infor­ma­cji na: www.elizaprzyborowska.com

Gliwice

Katarzy­na Kubit, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/09/CK/2016); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/09/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z klien­tem w kryzysie na tle wypale­nia zawodowego i życiowego oraz kryzysie połowy życia. Współpracu­je z orga­ni­za­c­ja­mi w obszarze dzi­ałań ukierunk­owanych na prze­ci­wdzi­ałanie wypale­niu zawodowe­mu pra­cown­ików. Więcej infor­ma­cji na www.katarzynakubit.com
Kon­takt: k.kubit@op.pl
nr tel. 692095295

Gorzów Wielkopolski

Anna Bezdziec­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/10/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kobi­eta­mi, które doświad­czyły kryzy­su zawodowego, stre­su związanego ze zmi­aną bądź utratą pra­cy, wypale­nia zawodowego i oso­bis­tego w tym sil­nie odczuwa­ją­cych przełom połowy życia oraz kryzy­su związanego z utratą bliskiej oso­by. Pomagam im w odzyska­niu równowa­gi, wykre­owa­niu właś­ci­wej ścież­ki zawodowej, odnalezie­niu na nowo sen­su i celu w życiu oraz w odzyska­niu siły i odwa­gi do real­iza­cji swoich najśmiel­szych marzeń i pro­jek­tów. Więcej infor­ma­cj na: www.annabezdziecka.pl 
Kon­takt: annabezdziecka-kontakt@wp.pl ; 
nr tel. 606745220

Danu­ta Nawroc­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/01/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w life coachin­gu dorosłych oraz coachin­gu młodzieży powyżej 16. roku życia. Pasjonu­je mnie wszys­tko, co wiąże się z roz­wo­jem oso­bistym, zgłębian­iem samoświado­moś­ci, zwięk­szaniem zasobów wewnętrznych i pod­nosze­niem zad­owole­nia z jakoś­ci życia. Prowadzę również warsz­taty dla dzieci i młodzieży w zakre­sie roz­wo­ju oso­bis­tego, oraz ses­je coachin­gowe. Więcej infor­ma­cj na: https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuOsobistegoHOSS/
Kon­takt: dna83@onet.eu;
tel.:  502 941 339

Katowice

Mateusz Brol, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/11/CK/2015) 
Kon­takt: kontakt@mateuszbrol.pl; nr tel.  785445350; opcjon­al­nie Gli­wice
Więcej infor­ma­cji na: www.mateuszbrol.pl

Jowi­ta Trza­s­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/08/CK/2016) oraz coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 5/06/CKB/2017) 

Poma­ga klien­tom ZROZUMIEĆ i UJARZMIĆ ich kryzysy oso­biste oraz zawodowe. Dzię­ki temu mają szan­sę uwol­nić się od trud­nej dla nich przeszłoś­ci i ponown­ie zacząć cieszyć się życiem. Pracu­je głównie z kryzysa­mi wynika­ją­cy­mi z: ode­jś­cia bliskiej oso­by, prob­lemów w związku, trud­nych relacji, niezad­owole­nia z życia, wypale­nia zawodowego i poszuki­wa­nia nowej ścież­ki zawodowej. Więcej infor­ma­cji na: www.jowitatrzaska.pl
Kon­takt: kontakt@jowitatrzaska.pl; nr tel.: +48 501 745 694

Bea­ta Rybak, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/02/CK/2019) oraz cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/03/CKB/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy zarówno indy­wid­u­al­nej, jak i grupowej z osoba­mi, które chcą pod­nieść jakość Swo­jego życia. Pomagam im w przepra­cow­a­niu w sposób adap­ta­cyjny i roz­wo­jowy trud­nych sytu­acji, kryzysów natu­ry oso­bis­tej i zawodowej. Więcej infor­ma­cji na  www.kreacja-consulting.pl  
Kon­takt: kreacja.kontakt@gmail.com ; nr tel. 728 353 149; po wcześniejszym ustal­e­niu przyj­mu­je również w Krakowie.

Kolobrzeg

Graży­na Myczkows­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/06/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach natu­ry biz­ne­sowej i oso­bis­tej. Wspiera zarządy firm i menedżerów w kryzysach związanych z wprowadze­niem zmi­an w orga­ni­za­cji oraz przy­wództwem. Osobom indy­wid­u­al­nym poma­ga znaleźć zaso­by, aby zmierzyć się z kryzy­sem związanym z chorobą nowot­worową (włas­ną i oso­by najbliższej), roz­pa­dem związku, zmi­aną pra­cy, poszuki­waniem włas­nej dro­gi życiowej. Więcej infor­ma­cji na www.ariwo.com.pl
Kon­takt: g.myczkowska@ariwo.com.pl
nr tel. 512639323; opcjon­al­nie KOSZALIN

Kraków

Artur Chaber­s­ki, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/07/CK/2016); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/07/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach wys­tępu­ją­cych w fir­ma­ch rodzin­nych, sytu­ac­jach trud­nych i kon­flik­towych w miejs­cu pra­cy. W sytu­ac­jach utraty, wypale­nia zawodowego, stre­su, zmi­any, trud­noś­ci adap­ta­cyjnych i kari­ery w kon­tekś­cie biz­ne­sowym. 
Kon­takt: achaberski@gmail.com
nr tel.  790600225; skype: achaber­s­ki

Anna Bajorek-Doł­ba, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/10/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi w życiu zawodowym i w biz­ne­sie oraz doty­czą­cy­mi poszuki­wa­nia swo­jej dro­gi i równowa­gi życiowej. W swo­jej pra­cy łączy metody klasy­czne z niekon­wencjon­al­ny­mi, poma­ga klien­tom w rozwiązy­wa­niu ich prob­lemów z wyko­rzys­taniem efek­tu syn­ergii coachin­gu (trady­cyjnego i kryzysowego), hip­noter­apii i metod kwan­towych. Więcej na www.altiore.eu
Kon­takt: anna@altiore.eunr tel. 797 601 508; Opcjon­al­nie JASŁO

Joan­na Lange, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/12/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które przeży­wa­ją kryzys utraty oso­by bliskiej (śmierć lub rozwód), które zma­ga­ją się z trud­noś­ci­a­mi w związku lub zde­cy­dowały się na rozwód — prze­jść przez ten okres w możli­wie najlep­szy sposób, stanąć na nogi i zbu­dować pod­waliny pod nowy etap życia. Poma­ga też ludziom dojrza­łym, których dopadł kryzys przeło­mu życia lub wypalili się zawodowo w dostrzeże­niu nowych możli­woś­ci, odzyska­niu siły i odwa­gi, żeby po nie sięgnąć.
Więcej infor­ma­cji na www.coachkryzysowy.plwww.joannalange.pl
Kon­takt: lange.joanna@gmail.comnr tel.: 506 66 89 64

Aga­ta Pam­puch-Bąk, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/08/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w tem­atyce trud­nych doświad­czeń porodowych oraz kryzysów duchowych. Jest medy­tu­ją­cy nauczy­cielem i ped­a­gogiem, coachem, coachem kryzysowym, pasjonatką i pro­mo­torką idei Rodzi­cielst­wa Bliskoś­ci. Pry­wat­nie, spełniona kobi­eta i mama. Możli­wy kon­takt w języku pol­skim i ang­iel­skim.
Kon­takt: agatabak2@gmail.com; nr tel.: 518 968 732; możli­wość spotkań również w Skaw­inie

Lubaczów

Diana Puchal­s­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/02/CK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi natu­ry oso­bis­tej, szczegól­nie związany­mi z rozs­taniem, chorobą, kryzy­sem wieku śred­niego i poszuki­waniem włas­nej dro­gi życiowej. Pracu­ję również z osoba­mi, które doświad­cza­ją u siebie lub swoich blis­kich uza­leżnień lub współuza­leżnienia. Posi­adam przy­go­towanie teo­re­ty­czne poparte prak­tyką zawodową w pra­cy z osoba­mi z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi oraz z prob­le­ma­mi neu­ro­log­iczny­mi. Więcej infor­ma­cji na: www.psychodia.pl 
Kon­takt: diana.puchalska@gmail.com, tel. 511 035 215 (przyj­mu­je również w Rzes­zowie)

Lubin

Danu­ta Nowak, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu 2/03/CK/2019).

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­czyły kryzy­su związanego z sytu­ac­ja­mi losowy­mi, w tym m.in.: wypadku,nagłej choro­by, utraty bliskiej oso­by a także z tymi, które dotk­li­wie odczuwa­ją przełom połowy życia. Wspier­am prag­ną­cych zmienić swo­je środowisko, miejsce zamieszka­nia. Więcej infor­ma­cji na: www.dna-coaching.pl
Kon­takt: danuta.nowak.hr@gmail.com; Tel. +48 605827556;
Po wcześniejszym ustal­e­niu przyj­mu­je również w: Jawor, Jele­nia Góra, Wrocław.

Lublin

Joan­na Mirows­ka — Wiec­zorek, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/05/PTPT/2013)
Kon­takt: j.mirwie@gmail.com; nr tel.: 601 95 77 43 
Więcej infor­ma­cji na: www.pzpviamed.pl

Jerzy Wiec­zorek, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 4/05/PTPT/2013)
nr tel.: 601 95 77 43 

Więcej infor­ma­cji na: www.pzpviamed.pl

Eweli­na Bondyra-Łucz­ka, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/04/ACK/2016)cer­ty­fikowanych coach Kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/04/CKB/2016)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi w kon­tekś­cie biz­ne­sowym oraz w kryzysach natu­ry oso­bis­tej. Zaj­mu­ję się głównie taki­mi zagad­nieni­a­mi jak stres, kon­flik­ty, pra­co­holizm, mob­bing, wypale­nie zawodowe oraz kryzysy związane ze zmi­aną. Intere­su­ję się psy­chologią poraż­ki i nowy­mi tren­da­mi na rynku pra­cy. Więcej infor­ma­cji na: www.bondyraluczka.pl 
Kon­takt: kontakt@bondyraluczka.pl; nr tel.: 511 139 225; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Zamoś­ciu i Warsza­w­ie

Łódź

Mał­gorza­ta Trz­nadel, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/09/ACK/2016)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją u siebie lub swoich blis­kich: wypale­nia zawodowego i oso­bis­tego; uza­leżnień, współuza­leżnień i nawrotów; stre­su związanego z nowym zyciem po roz­wodzie. Pomagam zrozu­mieć i odnaleźć odwagę życia i pra­cy w zgodzie ze sobą oraz skutecznie wspier­ać blis­kich w zma­ganiu się z trud­ny­mi sytu­ac­ja­mi. Więcej na MalgorzataTrznadel.pl
Kon­takt: kontakt@MalgorzataTrznadel.pl
nr tel. 791 407 421 (tylko do kon­tak­tu sms); skype: cb.malgorzata

Mał­gorza­ta Kołodziejczak, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/04/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które zarządza­jąc ludź­mi, zespoła­mi sta­ją w obliczu różnorod­nych prob­lemów, kon­flik­tów i sytu­acji kryzysowych. Jest autorką i współau­torką pub­likacji z zakre­su coachin­gu: Zarządzanie zmi­aną a coach­ing – w poszuki­wa­niu syn­ergii, Coach­ing zespołowy czyli jak poprowadz­ić grupę ku efek­ty­wne­mu rozwiązy­wa­niu prob­lemów, Kul­tura orga­ni­za­cyj­na a coach­ing. 
Kon­takt: kolodziejczakmalgosia@gmail.comnr tel.: 606 222 155

Karoli­na Lewandows­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/05/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi mierzą­cy­mi się z kryzysa­mi natu­ry oso­bis­tej oraz biz­ne­sowej. Pracu­je z przed­siębior­ca­mi, właś­ci­ciela­mi firm oraz kadrą man­ager­ską. Wspiera w efek­ty­wnym wyjś­ciu z kryzysów takich jak wypale­nie zawodowe, stres w miejs­cu pra­cy, zmi­ana ścież­ki kari­ery (zmi­ana pra­cy, obję­cie nowego stanowiska, rozpoczę­cie włas­nej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej), utra­ta pra­cy, mob­bing, kon­flik­ty w zes­pole, prze­ciąże­nie pracą, prob­le­my z zachowaniem równowa­gi między życiem oso­bistym i zawodowym. Wspiera również młode oso­by w kryzysach związanych z nauką, stu­di­a­mi oraz wyborem ścież­ki zawodowej. Poma­ga osobom pry­wat­nym w rozwiązy­wa­niu kryzysów natu­ry oso­bis­tej takich jak min. utra­ta zdrowia (włas­nego lub oso­by bliskiej), prob­le­my macierzyńskie, relac­je w rodzinie, roz­pad związku, rozwód oraz prze­moc (psy­chicz­na, fizy­cz­na, eko­nom­icz­na) wobec kobi­et. Więcej infor­ma­cji na www.facebook.com/KarolinaWalczynskaCoaching/
Kon­takt: karolinaa.walczynska@gmail.comnr tel.: 692 984 708

Olsztyn

Wio­let­ta Klin­ic­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/03/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z mężczyz­na­mi oraz budowa­niu, umac­ni­a­n­iu i odnowie relacji damsko-męs­kich. Więcej infor­ma­cji na www.oklinicka.com
Kon­takt:
 kontakt@oklinicka.com
nr tel.: 502 128 767; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Morągu

Mag­dale­na Bod­narcer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 6/10/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z menadżera­mi oraz pra­cown­ika­mi, którzy doświad­cza­ją kryzysów w relac­jach biz­ne­sowych tj. zagroże­nie wypale­niem zawodowym, stres, sytu­acje kon­flik­towe, mob­bing. Pomagam również osobom, które doświad­cza­ją kryzysów roz­wo­jowych.
Kon­takt:
 bodnar_magdalena@wp.pl

Elż­bi­eta Puchal­s­kacer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/01/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z ludź­mi, którzy doświad­czyli kryzysów wynika­ją­cych z: wypale­nia zawodowego, stre­su związanego ze zmi­aną bądź utratą pra­cy lub poszuki­waniem właś­ci­wej pra­cy oraz kryzysów oso­bistych w tym kryzy­su przeło­mu połowy życia. Pomogę zrozu­mieć kryzysową rzeczy­wis­tość , odzyskać równowagę i chęć do życia. Pomogę wykre­ować od nowa, właś­ci­wą ścieżkę kari­ery , odzyskać siłę i odwagę do real­iza­cji swoich marzeń i pro­jek­tów. 
Kon­takt:
elzbieta.puchalska@interia.pl tel.:+48 508 313 457

Opole

Tere­sa Buch­ta, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/02/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w poma­ganiu innym. Pomagam w uwal­ni­a­n­iu życiowej siły i twór­czego potenc­jału. Moja wielo­let­nia pra­ca z ludź­mi poz­woliła mi odkryć w sobie szczegól­ną pasję do wspiera­nia innych w poradze­niu sobie z emocjon­al­ny­mi trud­noś­ci­a­mi, w odzyska­niu równowa­gi utra­conej w wyniku trud­nych wyzwań życiowych, stre­su oraz w postaw­ie­niu pier­wszych kroków w kierunku odnalezienia nowego celu.
Kon­takt: teresa.buchta@onet.pl

Płock

Anna Tere­bińs­ka, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/08/ACK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi współuza­leżniony­mi, ofi­ara­mi prze­mo­cy, po rozs­ta­niu, stra­cie, w żało­bie.
Kon­takt: anna.terebinska@o2.pl
nr tel.  506 640 899; skype: anna_terebinska

Poznań

Elż­bi­eta Kaźmier­czak — Gał­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 9/10/CK/2013) 
Kon­takt: 667 519 406

Alek­san­dra Prysłop­s­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/02/CK/2016)  
Kon­takt: pryslopska.aleksandra@gmail.com; nr tel.: 606 919 169

Olga Gajew­s­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/02/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pomo­cy przy odna­jdy­wa­niu i tworze­niu od nowa ścież­ki kari­ery w wieku śred­nim, w pra­cy przy pokony­wa­niu wypale­nia zawodowego, wspar­ciu w zmęcze­niu i frus­tracji po pro­gra­mach Top Tal­ent oraz w pomo­cy przy wychodze­niu z kryzysów, których skut­ki odczuwasz na polu swo­jej kari­ery zawodowej. Więcej infor­ma­cji na: re-focus.pl
Kon­takt: kontakt@re-focus.pl oraz tel: +48 607 621 816; opc­ja: Byd­goszcz po wcześniejszym uzgod­nie­niu

Radom

Moni­ka Nowot­nik-Koz­ic­ka, akredy­towany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/05/ACK/2017); cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/05/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ją sytu­acji kryzysowych zarówno w życiu zawodowym, jak również w oso­bistym. Pracu­je w obszarach:  efek­ty­wnego rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów w zes­pole i w relac­jach z bliski­mi, pro­fi­lak­tyce zapo­b­ie­ga­nia wypale­niu zawodowe­mu i oso­bis­te­mu oraz roz­wo­ju lub zmi­any ścież­ki kari­ery zawodowej. Jako inter­went kryzysowy, wspiera oso­by doświad­cza­jące kryzysów życiowych związanych z egzys­tencją i wydarzeni­a­mi losowy­mi. Posi­a­da uprawnienia do tworzenia i prowadzenia szkoleń psy­choe­duka­cyjnych w języku pol­skim i ang­iel­skim.

Kon­takt: m.nowotnik.kozicka@gmail.comnr tel.:  604 802 213

Rzeszów

Izabela Boratyńs­ka, akredy­towany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/06/CK/2018)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach w  związkach. Wspiera pary w  budowa­niu bliskoś­ci, zau­fa­nia i part­ner­s­kich relacji. Pracu­je także z osoba­mi porzuconymi/ w trak­cie roz­wodu, poma­ga im upo­rać się z żalem po stra­cie i odnaleźć w nowej rzeczy­wis­toś­ci. Dla kobi­et, które “kocha­ją za bard­zo” stworzyła pro­gram #Szczęśliwe_Kobiety, w którym poma­ga im uwol­nić się z toksy­cznych związków i odbu­dować swo­je poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Wspier­a­jąc się swoim doświad­cze­niem w pokony­wa­niu życiowych zakrętów poma­ga osobom zma­ga­ją­cym się z chron­icznym stre­sem, kryzy­sem emocjon­al­nym, odnaleźć wewnętrzną równowagę, radość i swo­je miejsce w życiu. Więcej infor­ma­cji na: http://www.ibCoaching.plhttps://www.facebook.com/IzabelaAnnaBoratynska/http://dobrycoach.pl/coach/izabela-boratynska

Kon­takt: ibcoaching.kontakt@gmail.com; nr tel.:  533 889 000

Sochaczew

Piotr Kapus­ta, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/09/CK/2017) 

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu kari­ery, pra­cy z młodzieżą, life coachin­gu i coachin­gu w uję­ciu chrześ­ci­jańskim. W związku z tym, ofer­u­ję pomoc w rozwiązy­wa­niu kryzysów zawodowych, kryzysów duchowych, roz­wo­jowych i egzys­tenc­jal­nych. 
Kon­takt: piotrkapustacoaching@interia.pl

Szczecin

Anna Rosi­ak, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 12/11/CK/2014); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 14/12/CKB/2014)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach sytu­a­cyjnych związanych np. ze zmi­aną kierunku kari­ery zawodowej oraz kryzysach egzys­tenc­jal­nych. Więcej infor­ma­cji na: coachkryzysowy.eu
Kon­takt: kryzysowycoach@gmail.com; nr tel. 888258501

Joan­na Moroń, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 13/12/CK/2015); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 2/10/CKB/2015) 

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z man­agera­mi, poma­ga im odkryć wewnętrzne zaso­by do mierzenia się wyzwa­ni­a­mi przy­wództ­wa (przewlekły stres, kon­flikt wartoś­ci, dban­ie o poziom włas­nej energii, work-life bal­ance, wypale­nie zawodowe itp.) oraz osobom doświad­cza­ją­cym trud­noś­ci w relac­jach — wspier­a­jąc ich w budowie samoświado­moś­ci w zakre­sie potrzeb, wartoś­ci, tożsamoś­ci i najważniejszych życiowych celów. Więcej infor­ma­cji na: www.expertcoaching.pl
Kon­takt: Joanna.moron@gmail.com ; nr tel. 794 155 873

Maria Czerniec­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/05/CK/2017)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kryzysa­mi związany­mi z żalem po stra­cie (osób blis­kich, rzeczy waznych — pra­cy, celów, marzeń), przeży­waniem kryzysów przelo­mu życia, wypale­niem życiowym.
Kon­takt: m_czerniecka@tlen.pl; nr tel. 602 612 694

Świdnica

Marcin Kuc, cer­ty­fikowany i akredy­towany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/08/ACK/2018)

Spec­jal­izu­je się w life i job coachin­gu a także porad­nictwie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trud­noś­ci­a­mi w zachowa­niu się i zaburzeni­a­mi emocji — coach­ing kryzysowy. Więcej infor­ma­cji na: cet-swidnica.pl
Kon­takt: kuc.marcin@interia.eunr tel.: 663 373 042; możli­wość spotka­nia również w Wałbrzy­chu

Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

Danu­ta Rocławska, cer­ty­fikowany i akredy­towany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/01/ACK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z menedżera­mi, przed­siębior­ca­mi i właś­ci­ciela­mi strat-up’ów w zakre­sie radzenia sobie z trud­ny­mi sytu­ac­ja­mi w pra­cy (wypale­nie zawodowe, kon­flik­ty, stres). Więcej infor­ma­cji na: mscoaching.pl
Kon­takt: danuta.roclawska@mscoaching.plnr tel.: 535 265 675

Anna Piwońs­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 13/11/CK/14); cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 3/12/CKB/2014) 
Kon­takt: anna.piwonska@hotmail.com

Katarzy­na Dolak-Mazurekcer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/09/CK/2017) oraz cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/09/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z z osoba­mi doświad­cza­ją­cy­mi kryzysów i trud­noś­ci wynika­ją­cych z pra­cy po za miejscem swo­jego zamieszka­nia, w szczegól­noś­ci z osoba­mi pły­wa­ją­cy­mi. Pomagam w poradze­niu sobie z rozłąką, z poczu­ciem bezsil­noś­ci, w ułoże­niu relacji oso­bistych i zawodowych. Uczę sposobów na płynne i łagodne prze­chodze­nie z rzeczy­wis­toś­ci domowej w zawodową i odwrot­nie. Więcej infor­ma­cji na: www.dolakcoach.pl lub pro­fil na fb: Katarzy­na Dolak-Mazurek
Kon­takt: dolak@op.plnr tel.: 668012952

Piotr M. Łabuz, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/06/PTPT/2012); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/7/CKB/2012) 
Więcej infor­ma­cji TUTAJ Obec­nie nie przyj­mu­ję klien­tów na coach­ing i coach­ing kryzysowy.

dr Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/05/PTPT/2013); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/7/CKB/2013)
Więcej infor­ma­cji TUTAJ

Aldona Nowakows­kacer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 4/03/CK/2017) oraz cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 2/03/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się we wspar­ciu w pro­ce­sie zmi­an i powro­cie do emocjon­al­nej równowa­gi, wyko­rzys­tu­jąc najnowsze opra­cow­a­nia i metody z dziedzin psy­chotrau­ma­tologii, psy­chologii, neu­ronau­ki i psy­cho­so­maty­ki, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem metody Somat­ic Expe­ri­enc­ing. Więcej infor­ma­cji na: www.mindflow.studio 
Kon­takt: kontakt@mindflow.studionr tel.: 508 330 580

Jolan­ta Hilde­brandtcer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/03/CK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi dorosły­mi, które doświad­cza­ją zach­wia­nia równowa­gi emocjon­al­nej i życiowej w związku z prze­chodze­niem momen­tów zwrot­nych, kry­ty­cznych, przeło­mowych w swoim życiu i sta­ją przed pytaniem o to, co dalej i jak?
Kon­takt: jolanta.hildebrandt@op.pl 

Moni­ka Gawrysi­ak, Akredy­towany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/03/ACK/2019)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi w różnym wieku doświad­cza­ją­cy­mi różnego rodza­ju kryzysów — oso­bistych, zawodowych, egzys­tenc­jal­nych, związanych ze stratą. Prowadzę warsz­taty radzenia sobie ze stre­sem. Pod­czas zajęć indy­wid­u­al­nych oraz grupowych prowoku­ję i inspiru­ję do osią­ga­nia najwyższego oso­bis­tego oraz zawodowego potenc­jału. Spec­jal­izu­ję się również w psy­chologii pra­cy — jestem psy­cholo­giem trans­portu, badam oso­by ubie­ga­jące się o poz­wole­nie na broń. Więcej na: monikagawrysiak.pl
Kon­takt: poczta@monikagawrysiak.pl tel.:694–200-620

Warszawa

Edy­ta Zaw­itkows­ka, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 4/12/ACK/2015)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi żyją­cy­mi w związku z osobą uzależnioną/ współuza­leżniony­mi; obciążony­mi kredy­ta­mi, zadłużony­mi; mierzą­cy­mi się z rozprawa­mi sądowy­mi, wypale­niem emocjon­al­nym, przewlekłym stre­sem. Więcej infor­ma­cji na: www.strefa-zmian.pl
Kon­takt: nr tel.: 793 005 723; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Piasecznie i Górze Kalwaria

Anna Pawlak — Lawrenz, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/02/ACK/2016)

Spec­jal­izu­je się w obszarze biz­ne­sowym w pra­cy z kryzysa­mi w relac­jach biz­ne­sowych, kon­flik­tach w zespołach, zmi­any pra­cy lub stanowiska, mob­bin­gu i wypale­nia zawodowego, kryzy­su związanego z diag­nozą o choro­bie przewlekłej i przewlekłego stre­su oraz kryzysów oso­bistych wpły­wa­ją­cych na obniże­nie efek­ty­wnoś­ci zawodowej. Więcej infor­ma­cji na: www.aplprogres.pl 
Kon­takt: anna.lawrenz@aplprogres.plnr tel.:  608 678 242

Maria Chruś­cikows­ka, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/06/ACK/2016); cer­ty­fikowanych coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 3/07/CKB/2016)
Kon­takt: chruscikowska@gmail.comnr tel.: 502278196 

Syl­wia Słotwińs­ka-Karaś, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 7/10/CK/2013); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/12/CKB/2014)
Kon­takt: sslotwinskakaras@gmail.com; nr tel. 502 035 377
Więcej infor­ma­cji o coachu
 TUTAJ

Jan Krzysztof Fedorow­icz, cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 5/12/CKB/2014) 

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi komu­nika­cyjny­mi w biz­ne­sie, kryzysa­mi osób i jed­nos­tek pod­czas wdraża­nia nowych rozwiązań orga­ni­za­cyjnych oraz kryzysa­mi stanowisk pra­cy.
Kon­takt: jan.fedorowicz@outlook.com
tel. 601305916 

Elż­bi­eta Fedorow­icz, cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 8/12/CKB/2014) 

Spec­jal­izu­je się w kryzysach na stanowisku pra­cy, zwłaszcza w księ­gowoś­ci.
Kon­takt: elzbieta.fedorowicz@jkf.pl; tel. 601305916

Krzysztof Fedorow­icz, certy­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 6/12/CKB/2014) 
Kon­takt: Krzysztof.fedorowicz@jkf.pltel. 508546407

Andrzej Bubrowiec­ki, cer­ty­fikowany coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 10/09/CK/2014) 
Kon­takt: 607360916; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Pruszkowie
Więcej infor­ma­cji na: www.andrzejbubrowiecki.eu

Piotr Micha­lak, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 11/09/CK/2014)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy wyłącznie z preze­sa­mi i właś­ci­ciela­mi firm. 
Kon­takt: biuro@strategie-rozwoju.pl
Więcej infor­ma­cji na: www.strategie-rozwoju.pl

Graży­na Knit­ter, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/12/CK/2015); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/08/CKB/2016) 

Spec­jal­izu­je się w wspiera­niu orga­ni­za­cji w rozwiązy­wa­niu kryzysów typu zmi­ana struk­tu­ry, kon­flik­ty w zes­pole, wypale­nie zawodowe pra­cown­ików. Poma­ga również osobom w radze­niu sobie z kon­flik­ta­mi roz­wo­jowy­mi oraz przełomem połowy życia. Więcej na www.szkoleniabiurobiznes.pl
Kon­takt: g.knitter@szkoleniabiurobiznes.plnr tel.: 505 106 161; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Gdańsku

Mał­gorza­ta Fil­ipow­icz, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu:  5/12/CK/2015); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/12/CKB/2015) 

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach związanych z kari­erą zawodową (wypale­nie, stra­ta lub niezad­owole­nie z pra­cy, szukanie pra­cy i wybór ścież­ki kari­ery), a także życiem oso­bistym, np. rozs­taniem czy śmier­cią bliskiej oso­by, szukaniem part­nera i inny­mi prob­le­ma­mi. Więcej infor­ma­cji na: www.betteryou.com.pl
Kon­takt: mf_contact@onet.eu; nr tel. 888 271 396

Joan­na Płu­ci­en­nik, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 6/12/CK/2015)

Spec­jal­izu­je się w pomo­cy osobom doświad­cza­ją­cym kryzy­su z powodu niepłod­noś­ci oraz w radze­niu sobie z wszelki­mi kryzysa­mi związany­mi z rodzi­cielst­wem. Więcej infor­ma­cji na: www.twojcoach.waw.pl
Kon­takt: joanna.pluciennik@twojcoach.waw.pl; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Legionowie

Anna Gumińs­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/01/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi w trak­cie rozs­ta­nia, w kryzysie około roz­wodym, w trud­nych relac­jach, po roz­wodzie i tym, którym życie zmieniło się o 180 stop­ni. Więcej infor­ma­cji na www.annaguminska.pl
Kon­takt: anna.guminska@annaguminska.pl ; skype: szczesliwapoprzejsciach.plnr tel.: 503 998 701

Zuzan­na Łyczkows­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/07/CK/2016); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 2/07/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w  kryzysach w relac­jach między­ludz­kich, związanych z włas­nym „ ja”, sensem życia, poczu­ciem włas­nej wartoś­ci i odnalezie­niem swo­jej indy­wid­u­al­nej linii życia. Więcej infor­ma­cji na www.lyczkowska.pl
Kon­takt: zuza@lyczkowska.pl
nr tel. 509 344 857

Prze­mysław Włod­kows­ki, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/08/CK/2016); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 2/08/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach  natu­ry zawodowej. W szczegól­noś­ci rozwiązanie sto­sunku pra­cy, utra­ta pra­cy – wspar­cie i pomoc w znalezie­niu satys­fakcjonu­jącej kon­tynu­acji kari­ery zawodowej lub zmi­ana doty­chcza­sowej kari­ery. Pomoc w roz­wo­ju i odkry­wa­niu włas­nych zasobów i potenc­jału. Wspar­cie i pomoc osobom odczuwa­ją­cym dyskom­fort po obję­ciu nowego stanowiska pra­cy (młodzi menadżerzy, kierown­i­cy pro­jek­tów, spec­jal­iś­ci i eksper­ci), wspar­cie pro­ce­su grupowego (m.i.n. kon­flikt, nor­mowanie). Pomagam osobom w kryzysach natu­ry oso­bis­tej, w szczegól­noś­ci związanych z uza­leżnieni­a­mi, stratą oso­by bliskiej. Więcej infor­ma­cji na www.wlodkowski.pl
Kon­takt: przemyslaw@wlodkowski.pl
nr tel.  604 750 869

Aga­ta Winiars­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/06/CK/2016), cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 3/06/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w poma­ganiu kobi­etom, zna­j­du­ją­cym się na zakrę­tach życiowych, aby wyszły na prostą. Współpracu­je z orga­ni­za­c­ja­mi, a także indy­wid­u­al­nie z pra­co­daw­ca­mi i pra­cown­ika­mi, potrze­bu­ją­cy­mi wspar­cia w sytu­ac­jach, które obniża­ją jakość ich pra­cy i utrud­ni­a­ją funkcjonowanie. Więcej infor­ma­cji na www.modus-coaching.pl 
Kon­takt: winiarska@op.pl
nr tel.  721 189 619

Katarzy­na Jankows­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/10/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu rodzi­ciel­skim; pracu­je z ludź­mi będą­cy­mi w trud­nych związkach; z osoba­mi prag­ną­cy­mi schud­nąć; samot­nie wychowu­ją­cy­mi dzieci oraz z senio­ra­mi.
Kon­takt: jankowska_kasia@wp.pl , nr tel. 501–704-702; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Legionowie

Joan­na Borawska, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 4/10/CK/2016); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/12/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu man­ager­skim i biz­ne­sowym. Wspier­am man­agerów oraz oso­by aspiru­jące do stanowisk kierown­iczych w świadomym zarządza­niu kari­erą i budowa­niu włas­nej mar­ki. Mój szczegól­ny obszar zain­tere­sowań to kryzys kom­pe­tencji i kryzys wartoś­ci w pra­cy lid­era.
Kon­takt: j.borawska@outlook.comnr tel.  693149115

Estera Ole­jniczak, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/02/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi wys­tępu­ją­cy­mi w środowisku eduka­cyjnym i rodzin­nym, obe­j­mu­jące kryzysy w rodzinie związane z wychowaniem dzieci, roz­woda­mi, kon­flik­ta­mi w rodzinie oraz kryzysy wśród nauczy­cieli, ter­apeutów, ped­a­gogów, tren­erów spowodowane wypale­niem zawodowym, przewlekłym stre­sem, utratą pra­cy lub sytu­acją oso­bistą. Więcej infor­ma­cji na nextlevel.edu.pl/onas
Kon­takt: estera@nextlevel.edu.pl
nr tel.:  506 314 254

Katarzy­na Szymec­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/03/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kryzysa­mi związany­mi z wypale­niem zawodowym, życiowym, przełomem połowy życia i odczuwanym żalem po stra­cie blis­kich i ważnych rzeczy tj. pra­ca, pienądze, marzenia i cele. Więcej infor­ma­cji na www.szymeckakatarzyna.pl
Kon­takt: kontakt@szymeckakatarzyna.pl
nr tel.: 509 232 559

Elż­bi­eta Majew­s­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/07/CK/2017)

Spec­jal­izu­je się w kryzysach związanych z kon­flik­ta­mi w pra­cy oraz z wypale­niem zawodowym a także w kryzysach związanych ze śmier­cią, ciężką chorobą, przemi­janiem oraz inną stratą trud­ną do zrozu­mienia i upo­ra­nia się z nią  — z roz­wo­dem lub zakończe­niem związku, stratą pra­cy, majątku, nadziei, sen­su życia. Więcej infor­ma­cji na  http://majewskacoaching.pl/http://coachingpartnerzy.pl/ 
Kon­takt: elzbieta-majewska@wp.ple.majewska@coachingpartnerzy.pl  tel.: 501 234 772

Anna Moczul­s­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 3/07/CK/2017); cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/07/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi, które prze­chodzą przez trudne i bolesne zmi­any (rozwód, kon­flik­ty w rodzinie, utra­ta pra­cy, kryzys przeło­mu życia), zma­ga­ją się z niskim poczu­ciem włas­nej wartoś­ci oraz samot­noś­cią. Pomagam dostrzec w kryzysie szan­sę na rozwój, oso­bistą przemi­anę oraz rozpoczę­cie nowego, bardziej satys­fakcjonu­jącego eta­pu w życiu. 
Kon­takt: siwobrodowa@gmail.com   tel.: 601 431 731

Edy­ta Grabows­ka, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 4/05/CK/2013)

Eweli­na Kow­nac­kacer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 7/10/CK/2017); cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/10/CKB/2017)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gach z osoba­mi, któe czu­ją, że ich pra­ca zawodowa przes­tała przynosić im satys­fakcję, które uważa­ją, że brak satyz­fakcji może byc spowodowany wypale­niem zawodowym. Moja grupą docelową jest kadra zarządza­ją­ca niższego oraz wyższego szczebla. Dodatkowo wspier­am oso­by zarządza­jące w pro­ce­sie komu­nikacji w fir­mie. 
Kon­takt: ewelinakownacka1983@gmail.com tel.: 533 219 319

Mag­dale­na Biało­brzes­kacer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/12/CK/2017)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi, które z powodu kon­flik­tów w życiu zawodowym bądź pry­wat­nym znalazły się w sytu­acji kryzysowej. Pomagam im pokon­ać drogę od kon­flik­tu do porozu­mienia, tak by ich życie powró­ciło do równowa­gi.
Kon­takt: mbialobrzeska.rubikon@gmail.com; tel.: 606 21 72 21

Anna Sow­ińs­kacer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/01/CK/2018)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi dorosły­mi w obszarze roz­wo­ju zawodowego zwłaszcza doświad­cza­ją­cy­mi wypale­nia zawodowego, czy mob­bin­gu. Pomagam osobom współuza­leżnionym (DDA/DDD) / ofi­ar prze­mo­cy w odnalezie­niu równowa­gi. Pracu­ję także młodzieżą doświad­cza­jącej m.in. niepowodzeń szkol­nych, trud­noś­ci w określe­niu celu.
Kon­takt: anna.sowinska@mailplus.pl; tel.: 507 783 781 

Kse­nia Bar­tosi­akcer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/01/CK/2019)

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z lid­era­mi w nowym roz­da­niu. Pomagam im pokon­ać chaos i prze­ciąże­nie wywołane zmi­aną i poukładać zespół tak, aby szy­bko osią­gać rezul­taty.
Kon­takt: ksenia.bartosiak@gmail.com; tel.: +48 604495051; przyj­mu­je również w Grodzisku Mazowieckim

Wrocław

Vio­let­ta Jodłows­ka, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/08/ACK/2016); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/03/CKB/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi po stra­cie, żało­bie, roz­wodach, molestowa­niu oraz ich bliski­mi. Jako coach kryzysowy w Biz­ne­sie z wypale­niem zawodowym oraz chron­icznym stre­sem kadry menager­skiej. Więcej infor­ma­cji na  www.violajodlowska.pl
Kon­takt: viola.jodlowska@gmail.com
nr tel. 531628643; opcjon­al­nie Lubin

Justy­na Dawiski­ba-Spale­ni­ak, cer­ty­fikowany i akredy­towany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu 1/09/ACK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z kadrą man­ager­ską wyższego i śred­niego szczebla, spec­jal­is­ta­mi, przed­siębior­ca­mi oraz osoba­mi pry­wat­ny­mi porusza­jąc (w zależnoś­ci od potrzeb Klien­ta) tem­aty związane z pracą zawodową, jak i życiem oso­bistym (przykłady: budowanie motywacji do dzi­ała­nia, współpra­ca, relac­je w rodzinie lub pra­cy, stres, wypale­nie zawodowe, mob­bing, poczu­cie osamot­nienia, stra­ta, rozs­tanie, równowa­ga pra­ca – życie, rozwój nowych umiejęt­noś­ci, adap­tac­ja w nowym środowisku, zmi­ana oso­bista lub zawodowa). Więcej infor­ma­cji na www.dawiskiba-spaleniak-coaching.pl
Kon­takt: kontakt@dawiskiba-spaleniak-coaching.pl; nr tel. + 48 607 610 802; skype: justy­nadawiskibas­pale­ni­ak

Tadeusz Skrzypek, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/04/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi niepełnosprawny­mi, współpracu­ją­cy­mi z nimi oraz ich rodz­i­na­mi. W kryzysach życiowych,zawodowych i społecznych. Więcej infor­ma­cji na www.coachingroom.pl/wiz­y­towka-328
Kon­takt: skrzypek.tadeusz3@gmail.com
nr tel. 601289499; opcjon­al­nie przyj­mu­je w Dzierżoniów

Maria Sobec­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/10/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z pro­fesjon­al­is­ta­mi zna­j­du­ją­cy­mi się na zakrę­tach dróg zawodowych, a w szczegól­noś­ci z tymi, którzy przeży­wa­ją rozter­ki doty­czące obranej ścież­ki kari­ery, zma­ga­ją się z poczu­ciem nieprzys­tosowa­nia, mają wąt­pli­woś­ci odnośnie swoich kom­pe­tencji, doświad­cza­ją trud­noś­ci w relac­jach zawodowych. Więcej infor­ma­cji na www.coach-kryzysowy.pl
Kon­takt: maria.sobecka.coach@gmail.com
nr tel.  501 220 253

Daniela Tagows­ka, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/07/CK/2017)

Spec­jal­izu­ję się w coachin­gu kryzysowym z osoba­mi i orga­ni­za­c­ja­mi doświad­cza­ją­cy­mi zmi­any. Pracu­ję z ludź­mi powraca­ją­cy­mi do zdrowia po cięż­kich wypad­kach, a także towarzyszę w kryzysach tożsamoś­ciowych, związanych z wypale­niem zawodowym i twór­czym. Dzi­ałal­ność w branży psy­cho­log­iczno-roz­wo­jowej łącze z pracą twór­czą (sztu­ki wiz­ualne)  i dydak­ty­czną. Współprowadzę SUBMARINE Pra­cown­ię Coachin­gu i Ter­apii. Więcej infor­ma­cji na: http://submarine.wroclaw.pl/o-nas/coach/
Kon­takt: biuro@coachingwroclaw.eunr tel. +48 603 646 540 

Agniesz­ka Śniguc­kacer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/10/CK/2017)

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach związanych z pracą oraz kari­erą zawodową: wspar­ciem i pomocą w znalezie­niu  satys­fakcjonu­jącej pra­cy a także  kryzysa­mi związany­mi z chorobą przewlekłą jak i niepełnosprawnoś­cią. Współpracuje również z rodz­i­na­mi osób chorych i oraz inny­mi insty­tuc­ja­mi pomo­cowy­mi. Posi­adam wielo­let­nie przy­go­towanie teo­re­ty­czne poparte prak­tyką zawodową  z osoba­mi z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi i niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną, niewidomy­mi i słabo widzą­cy­mi, starszy­mi i przewlek­le chory­mi, osoba­mi z agresją i autoa­gresją oraz z osoba­mi po przeży­ci­ach trau­maty­cznych. Więcej infor­ma­cji na: https://coaching104.wixsite.com/mojawitryna
Kon­takt: coaching@intmail.plnr tel. +48 512 206 951

Agniesz­ka Rudomi­nocer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/04/CK/2018) oraz cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy w Biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/04/CKB/2018) 

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z kobi­eta­mi (35–50 lat), które odczuwa­ją wypale­nie życiowe lub prze­chodzą przełom połowy życia z chę­cią wprowadzenia zmi­an. Poma­ga im na drodze do osiąg­nię­cia szczęśli­wszego, bardziej spełnionego życia. 
Kon­takt: coaching@rudomino.pl; nr tel. +48 608.588.281

Moni­ka Lewic­kacer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/06/CK/2018) 

Spec­jal­izu­ję się w kryzysach w związkach , rodzinie( roz­wody, rozstania,problemy wychowaw­cze, kon­flik­ty, zdra­da), w kryzysach sytu­a­cyjnych takich jak stra­ta bliskiej oso­by, poronienia, oraz w kryzysach egzys­tenc­jal­nych ( wewnętrzne kon­flik­ty, poczu­cie braku sen­su życia). Więcej infor­ma­cji na: www.coachingwkryzysie.pl
Kon­takt: coachingwkryzysie@tlen.plnr tel. +48 797–396-852

Moni­ka Goch-Twarkows­kacer­ty­fikowany i akredy­towany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/05/ACK/2018) 

Spec­jal­izu­ję się w pra­cy z osoba­mi żyją­cy­mi w stre­sie, doświad­cza­ją­cy­mi kryzy­su, zagrożony­mi wyk­lucze­niem społecznym, we wspiera­niu kobi­et, mężczyzn i rodzin, w tem­atyce pra­cy ze stre­sem, przeko­na­ni­a­mi i cela­mi, samooceną i motywacją. Jestem zwolen­niczką pra­cy sys­te­mowej i grupowej, doce­ni­a­jąc jej kon­struk­ty­wną moc. Więcej infor­ma­cji na: www.motywatorkryzysowy.pl
Kon­takt: m.kryzysowy@gmail.com

Zakopane

Jarosław Kośmińs­ki, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/11/CK/2016)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy w kryzysach związanych z poszuki­waniem włas­nej dro­gi życia, przewlekłym stre­sem związanym z bezpośred­nim zagroże­niem życia, a także z osoba­mi po stra­cie, w żało­bie. Poma­ga zrozu­mieć i odnaleźć sens życia, a także wyko­rzys­tać poraż­ki i cier­pi­enia jako sposób do osią­ga­nia celów. 
Kon­takt:  jk998@wp.plnr tel. 604 540 509

Zielona Góra

Anna Andrysi­ak, cer­ty­fikowany Coach Kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 1/10/CK/2018) oraz cery­t­fikowany Coach Kryzysowy w Bzi­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 2/10/CKB/2018)

Jeśli jesteś menedżerem, właś­ci­cielem firmy,  osobą, która doświad­cza stre­su i czu­je się przemęc­zona, zapraszam na ses­je. Pomogę Ci osiągnąć spokój. Więcej infor­ma­cji na: https://twoj.coach
Kon­takt: anna@twoj.coach; nr tel.: 505607923

Islandia

Mag­dale­na Mar­c­ja­ni­ak, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 2/12/CK/2015)

Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi prze­by­wa­ją­cy­mi na emi­gracji. Zakres to kryzysy: tożsamoś­ci (ani Tu ani Tam), kryzysy wartoś­ci, kryzysy emocjon­alne oraz odnalezie­nie celu i sen­su w życiu. Więcej infor­ma­cji na www.coachingnaemigracji.com
Kon­takt: coachingnaemigracji@gmail.com
skype: coachingnaemigracji.com

Norwegia

Jacek Flo­rysi­ak, cer­ty­fikowany coach kryzysowy (nr cer­ty­fikatu: 8/10/CK/2013); cer­ty­fikowany coach kryzysowy w biz­ne­sie (nr cer­ty­fikatu: 1/10/CKB/2015)

Spec­jal­izu­je się w coachin­gu menedżerów pro­jek­tów, członków zespołów pro­jek­towych oraz menedżerów różnych szczebli. Wspiera w pra­cy  z kryzysa­mi oraz cela­mi w kon­tekś­cie oso­bistym i orga­ni­za­cji. Więcej infor­ma­cji na: www.expertcoaching.pl
Kon­takt: jfl@expertcoaching.pl; nr tel. +48 669111000

Pin It on Pinterest

Share This