Zimowo-wiosenna Akademia Coachingu Kryzysowego

Jed­no­ra­zowa ofer­ta dedykowana wyłącznie dla uczest­ników
Akademii Coachin­gu Kryzysowego

Zamień wiedzę na praktykę!

Zaprasza­my Cię do udzi­ału w warsz­tat­ach stacjonarnych prowad­zonych w ramach ACK. W ten sposób możesz zdobyć jeszcze więcej wiedzy i kom­pe­tencji a przede wszys­tkim zysku­jesz możli­wość przećwiczenia i przełoże­nia zdobytej wiedzy na prak­tkę.

Skorzystaj z rabatu 70%

Od samego początku trak­tu­je­my Ciebie na spec­jal­nych warunk­ach. W porów­na­niu z nor­mal­nym trybem Akademii, kosz­ty udzi­ału w Akademii były dla Ciebie znaczą­co niższe. Również ter­az decy­du­jąc się na udzi­ał w warsz­tat­ach stacjonarnych otrzy­mu­jesz rabat w wysokoś­ci do 70%

Dlaczego warto wziąć udział w warsztach stacjonarnych?

 • Usys­tem­atyzu­jesz i uporząd­ku­jesz zdobytą wiedzę
 • Weźmiesz udzi­ał w ćwiczenia prak­ty­cznych w parach (wcielasz się w coach kryzysowego i prowadzisz ses­je)
 • Prze­jdziesz krok po kroku pro­ces pra­cy z klien­tem
 • Przećwiczysz zdobytą wiedzę na anal­izie przy­pad­ku
 • Wykonasz na sobie przy­datne testy oraz otrzy­masz dodatkowe mate­ri­ały ćwiczeniowe
 • Będziesz mieć możli­wość zadawa­nia pytań na bieżą­co i wery­fikowa­nia wszel­kich nie­jas­noś­ci
 • Posz­erzysz sieć kon­tak­tów o oso­by posi­ada­jące podob­ne zain­tere­sowa­nia

Propozycja jest ograniczona w czasie oraz liczbą dostępnych miejsc

Ofer­ta waż­na jest do dnia 28 lutego lub do wycz­er­pa­nia lim­i­ty 5 dostęp­nych miejsc.
Do koń­ca cza­su pro­mocji pozostało:
Dni
Godziny
Min­u­ty
Sekundy

Moduły szkoleniowe w których możesz wziąć udział

Aby dokon­ać rez­erwacji miejs­ca na wybranych warsz­tat­ach Akademii, kliknij w przy­cisk „Zarez­er­wuj miejsce” i prze­jdź pro­ces złoże­nia zamówienia i płat­noś­ci. Pamię­taj jest to ofer­ta cza­sowa i kończy się 28 lutego lub po wycz­er­pa­niu lim­i­ty 5 miejsc.

Coaching Kryzysowy
(Warszawa, 23 — 24 marca 2019 r.)

2-dniowe szkole­nie stacjonarne
PLN1970
PLN 670
 • Udzi­ał w 2 dniowym szkole­niu
 • Spec­jalne mate­ri­ały szkole­niowe
 • Zaświad­cze­nie o udziale w szkole­niu
 • Prz­er­wy kawowe w trak­cie szkole­nia

Podstawy Coachingu Klasycznego
(Warszawa, 6 kwietnia 2019 r.)

1-dniowe szkole­nie stacjonarne
PLN1470
PLN 370
 • Udzi­ał w 2 dniowym szkole­niu
 • Spec­jalne mate­ri­ały szkole­niowe
 • Zaświad­cze­nie o udziale w szkole­niu
 • Prz­er­wy kawowe w trak­cie szkole­nia

Strategia MBE rozwijania biznesu
(Warszawa, 7 kwietnia 2019 r.)

1-dniowe szkole­nie stacjonarne
PLN1470
PLN 370
 • Udzi­ał w 2 dniowym szkole­niu
 • Spec­jalne mate­ri­ały szkole­niowe
 • Zaświad­cze­nie o udziale w szkole­niu
 • Prz­er­wy kawowe w trak­cie szkole­nia

Komplet szkoleń (Coaching kryzysowy + Podstawy Coachingu Klasycznego + Strategia MBE)

Łącznie 4 dni szkole­niowe
PLN1470
PLN 1270
 • Udzi­ał w 3 szkole­ni­ach stacjonarnych (Coach­ing kryzysowy + Pod­stawy Coachin­gu Klasy­cznego + Strate­gia MBE — łącznie 4 dni)

Pin It on Pinterest

Share This