Częs­to zdarza mi się słyszeć pytanie: nie jestem pewny/pewna czy nada­ję się na bycie coachem kryzysowym, czy jest jak­iś sposób by się tego dowiedzieć?

Postanow­iłam przy­go­tować krót­ki mate­ri­ał video w którym staram się odpowiedzieć na to pytanie.

Praw­da jest taka, że prak­ty­cznie każdy może nauczyć się coachin­gu kryzysowego i praw­ie każdy przy pewnej prak­tyce będzie w stanie pra­cow­ać z klien­tem w kryzysie względ­nie skutecznie.

Jed­nak prowadze­nie coachin­gu kryzysowego na poziomie sztu­ki, to coś więcej niż tylko stosowanie wyuc­zonych tech­nik. Aby stać się mis­trzem, wyma­gania są nieco więk­sze. A moim zdaniem warto zabier­ać się za takie akty­wnoś­ci, które będziemy chcieli i będziemy mogli doprowadz­ić do mis­tr­zost­wa.

Jakich pięć kluc­zowych ele­men­tów, które powinieneś posi­adać by mieć szan­sę stać się mis­trzem w prowadze­niu coachin­gu kryzysowego. Posłuchaj o nich na nagra­niu video i zas­tanów się czy je posi­adasz czy nie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here