Strona główna Akademia Coachingu Kryzysowego™

Akademia Coachingu Kryzysowego™

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii? 

Otrzy­mu­jesz unikalne i sprad­zone w prak­tyce połącze­nie dwóch sfer,
maksy­mal­izu­jące roz­wo­jowy, biz­ne­sowy i finan­sowy sukces na rynku.

Kompetencje Coacha Kryzysowego™

Kom­plet­na teo­re­ty­cz­na i prak­ty­cz­na wiedza w zakre­sie pra­cy z klien­tem w kryzysie emocjon­al­nym (psy­cholo­gia kryzy­su, pod­stawy inter­wencji kryzysowej, coach­ing klasy­czny i kryzysowy, itp.).

Strategia biznesowa MBE

Sprawd­zone, skuteczne i gotowe wzorce budowa­nia biz­ne­su coachin­gowego uwzględ­ni­a­jące specy­fikę rynku pol­skiego oparte na nowoczes­nym mar­ketingu inter­ne­towym oraz dzi­ała­ni­ach off-line.

4 Filary Akademii Coachingu Kryzysowego™

Akademia Coachin­gu Kryzysowego™ to kom­plet­ny pro­gram szkole­niowy pozwala­ją­cy zdobyć wiedzę oraz prak­ty­cznie kom­pe­tenc­je nie tylko w zakre­sie pra­cy z kryzy­sem, ale także pod­staw psy­chologii oraz sprawd­zonych i skutecznych strate­gii rozwi­ja­nia biz­ne­su coachin­gowego

Coaching
Klasyczny

3-dniowe warsz­taty dla osób nie posi­ada­ją­cych cer­ty­fikatu coacha.

3-dniowe, cer­ty­fikowane warsz­taty dla osób, nie posi­ada­ją­cych cer­ty­fikatu ukończenia szkole­nia w zakre­sie coachin­gu klasy­cznego.

Coaching
Kryzysowy™

3-dniowe szkole­nie stacjonarne oraz szkole­nie on-line
(do wyboru)

3-dniowe szkole­nie stacjonarne oraz szkole­nie on-line (e-learn­ing dla osób, które nie mogą wziąć udzi­ału w szkole­niu stacjonarnym)

Podstawy
Psychologii

Szkole­nie on-line na plat­formie e-learningowej.

Szkole­nie on-line w zakre­sie pod­staw psy­chologii osobowoś­ci, psy­chologii roz­wo­ju, różnic indy­wid­u­al­nych, społecznej, emocji i motywacji.

Strategia rozwijania biznesu

2 dniowe szkole­nie stacjonarne oraz szkole­nie on-line na plat­formie e-learninog­wej

2 dniowe szkole­nie stacjonarne ze strate­gie MBE™ budowa­nia lukraty­wnego biz­ne­su coachin­gowego oraz szkole­nie w formie on-line

 

Łącznie 8 dni szkole­niowych (trzy zjazdy)  oraz 12-miesięczny dostęp do plat­formy zaw­ier­a­jącej szkole­nia w wer­sji on-line.

Dlaczego warto zostać Coachem Kryzysowym™, czyli jak stać się cenionym, poszukiwanym i bardzo dobrze wynagradzanym coachem?

Zaprasza­my do obe­jrzenia frag­men­tu webi­na­ru: “Jak stać się cenionym, poszuki­wanym i bard­zo dobrze wyna­gradzanym coachem?” z którego dowiesz się m.in. dlaczego Coa­chowie Kryzysowi są jed­ny­mi z najlepiej wyna­gradzanych spec­jal­istów na rynku usług coachin­gowych.

Po czym poznać, że jesteś osobą, która nadaje się na Coacha Kryzysowego™

To oczy­wiste, że nie każ­da oso­ba może stać się naprawdę dobrym i skutecznym Coachem Kryzysowym™… (aby dowiedzieć się więcej, obe­jrzy zamieszc­zony obok krót­ki mate­ri­ał video).

Program Akademii Coachingu Kryzysowego

NOWOŚĆ! AKADEMIASZYTA NA MIARĘ” — SAMODZIELNIE SKOMPONUJ SWOJE MODUŁY

Każdy uczest­nik ma możli­wość samodziel­nego wybra­nia mod­ułów w których che wziąć udzi­ał i tym samym skom­ponowa­nia indy­wid­u­al­nego pro­gra­mu Akademii w 100% dopa­sowanego do siebie. 

Możesz zatem wziąć udzi­ał we wszys­t­kich mod­ułach, wykupu­jąc dostęp do całej Akademii lub wybrać dostęp do poje­dynczych mod­ułów. 

Wszys­tkie szkole­nia są cer­ty­fikowane
i akredy­towane przez Pol­skie
Towarzyst­wo Coachin­gu Kryzysowego.

Moduł I: Coaching Klasyczny

3-dniowe warsz­taty stacjonarne.

3-dniowe warsz­taty stacjonarne (w Warsza­w­ie) dla osób, które nie ukończyły żad­nego szkole­nia w zakre­sie coachin­gu klasy­cznego.
Uczest­ni­cy Akademii, którzy posi­ada­ją doku­ment (zaświad­cze­nie, cer­ty­fikat, itp.) potwierdza­ją­cy ukończe­nie takiego szkole­nia nie są zobow­iązane do udzi­ału w tych warsz­tat­ach.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł II: Coaching Kryzysowy™

3-dniowe warsz­taty stacjonarne i/lub szkole­nie on-line (na plat­formie szkole­niowej)

3-dniowe szkole­nie stacjonarne w postaci sem­i­nar­i­um oraz warsz­tatów (+szkole­nie on-line). Oso­by, które nie mogą wziąć udzi­ału w szkole­niu stacjonarnym mogą ukończyć szkole­nie on-line na naszej plat­formie e-learningowej.  Dostęp do mate­ri­ałów szkole­niowych na plat­formie otrzy­mu­ją wszyscy uczest­ni­cy Akademii (na okres 12 miesię­cy).

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł III: Podstawy psychologii dla Coachów

Szkole­nie inter­ne­towe na naszej plat­formie szkole­niowej.

Inter­ne­towe szkole­nie przez­nac­zone (i obow­iązkowe) dla osób, które nie posi­ada­ją for­mal­nego wyk­sz­tałce­nia psy­cho­log­icznego (lub równoważnego).
Obe­j­mu­je ono wiedzę w zakre­sie: pod­staw psy­chologii osobowoś­ci, emocji i motywacji, roz­wo­jowej, społecznej oraz różnic indy­wid­u­al­nych.
Uczest­ni­cy Akademii otrzy­mu­ją dostęp do mate­ri­ałów szkole­niowych na naszej plat­formie e-learningowej.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł IV: Strategia MBE™ rozwoju biznesu coachingowego

2-dniowe warsz­taty stacjonarne i/lub szkole­nie on-line

Unikalne, jedyne w Polsce, 2-dniowe, bard­zo inten­sy­wne warsz­taty (oraz dodatkowe szkole­nie on-line), których celem jest naucze­nie uczest­ników Akademii skutecznych strate­gii rozwi­ja­nia biz­ne­su coachin­gowego w opar­ciu o mod­el BMY oraz strate­gię budowa­nia biz­ne­su eksper­ck­iego przy pomo­cy narzędzi intrene­towych. 

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Zobacz jak wygląda platforma szkoleniowa

Na krótkim nagra­niu możesz zobaczyć jak wyglą­da od środ­ka plat­for­ma e-learningowa Akademii Coachin­gu Kryzysowego do której otrzy­mu­jesz dostęp na 12 miesię­cy.

Opinie o Akademii Coachin­gu Kryzysowego™

0
uczest­ników szkoleń stacjonarnych i on-line
0
coachów kryzysowych w pro­ce­sie cer­ty­fikacji
0
cer­ty­fikowanych coachów kryzysowych
0
lat na rynku

Szkole­nia w ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego prze­rosły moje oczeki­wa­nia. Wiedza, którą zdobyłam wzbo­gaciła mnie jako coacha,  o szer­sze spo­jrze­nie na sytu­acje moich klien­tów i zwró­ciła  szczegól­ną uwagę na praw­idłową diag­nozę osób z który­mi pracu­ję.”

Anna Rosi­ak

Każde­mu coa­chowi rekomen­du­ję szkole­nie z zakre­su Coachin­gu Kryzysowego. Jest ono wypełnione mery­to­ryczną wiedzą bazu­jącą na wynikach badań naukowych, a także wielo­ma prak­ty­czny­mi ćwiczeni­a­mi. Znaczą­co posz­erza wiedzę o człowieku w sytu­ac­jach kryzysowych oraz o meto­dach pra­cy z nim.”

Mał­gorza­ta Kołodziejczak

Udzi­ał w Akademii Coachin­gu Kryzysowego uważam za najlepiej zain­west­owane środ­ki. Zdobyłam ogrom­ną wiedzę z obszaru kryzysów, tego jak wpły­wa­ją na życie, co się dzieje z człowiekiem a w szczegól­noś­ci z jego mózgiem. Odkryłam swo­ją pasję, która stała się moją nową drogą zawodową.”

Iwona Dąbrows­ka

Akademia Coachin­gu Kryzysowego powin­na według mnie obow­iązkowo znaleźć się na liś­cie szkoleń każdego coacha. Jest to bard­zo rozwi­ja­jące, niezwyk­le ciekawe i doskonale poprowad­zone szkole­nie, które „otwiera oczy” na aspek­ty, których trady­cyjny coach­ing nie doty­ka, a przez które częs­to bywa nieskuteczny. ”

Syl­wia Słotwińs­ka-Karaś

Udzial w Akdemii był dla mnie bard­zo cen­ny. Dowiedzialam się czym jest kryzys, jakie są jego przy­czyny, rodz­je, typy. Dowiedzialam się jak rozpoz­nawać kryzys — i po częś­ci sama taki kryzys u siebie dostrzegłam, rozpoz­nałam etapy kryzy­su, który przeży­wałam i prze­chodz­iłam etapy wychodzenia z kryzy­su. Sposób prowadzenia zajęć — treś­ci, prezen­tac­ja mate­ri­ału, język — oce­ni­am jak REWELACYJNY. Bard­zo przy­jazny, zyc­zli­wy, jed­nocześnie bard­zo bogaty mery­to­rycznie i dają­cy dużo wiedzy.”

Maria Czar­nec­ka

Dlaczego warto zdobyć kom­pe­tencje i cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Unikalne, poszukiwane kompetencje

Jako coach kryzysowy  będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bard­zo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje.

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwala­ją na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Pon­ad to staw­ki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachin­gu klasy­cznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachin­gu kryzysowego. 

Unikalne możliwości rozwoju

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachin­gu kryzysowego, ale także psy­chologii stre­su, psy­chologii sukce­su, neu­ro­bi­ologii sukce­su, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych. 

W jaki sposób wziąć udzi­ał w Akademii, zdobyć kom­pe­tencje
oraz cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego i Coacha Kryzysowego
w biz­ne­sie?

Każ­da oso­ba, która chce wziąć udzi­ał w Akademii oraz uzyskać stosowne cer­ty­fikaty
musi prze­jść przez pro­ces składa­ją­cy się z trzech etapów.

Zgłoszenie udziału w Akademii

Aby zgłosić swój udzi­ał w najbliższej edy­cji Akademii należy sko­rzys­tać z przy­cisku zna­j­du­jącego się poniżej.

Masz możli­wość samodziel­nego skom­ponowa­nia Akademii, tak by była dopa­sowana do Ciebie. Możesz zatem wziąć udzi­ał we wszys­t­kich mod­ułach lub wybrać tylko te które Cię intere­su­ją.

Pamię­taj, jed­nak że aby zdobyć cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego musisz spełnić określone warun­ki, dlat­ego:

Jeśli jesteś już coachem i nie chcesz brać udzi­ału w mod­ule „Coach­ing Klasy­czny” będziemy wyma­gali przesła­nia do nas skanu cer­ty­fikatu zaświad­cza­jącego ukończe­nie szkole­nia w zakre­sie coachin­gu.

Jeśli jesteś psy­cholo­giem / psy­choter­apeutą i nie chcesz brać udzi­ał w mod­ule „Pod­stawy psy­chologii dla coachów” będziemy wyma­gali przesła­nia skanu dyplo­mu poświad­cza­jącego wyma­gane wyk­sz­tałce­nie w tym zakre­sie.

Zatem z mod­ułów “Coach­ing Klasy­czny” oraz “Pod­stawy Psy­chologii dla Coachów” i egza­m­inów je kończą­cych zwol­nione mogą być oso­by, które posi­ada­ją wyma­gane przez nas zaświad­czenia /dyplomy.

Udział w cyklu szkoleniowym

Każdy uczest­nik Akademii, aby być dopuszc­zonym do pro­ce­su cer­ty­fikacji powinien obow­iązkowo ukończyć mod­uł szkole­niowy Coach­ing Kryzysowy.

Mod­uł Coach­ing Kryzysowy dostęp­ny jest zarówno w postaci szkole­nia stacjonarnego jak i szkole­nia inter­ne­towego (on-line) na naszej plat­formie szkole­niowej. Uczest­nik Akademii może sko­rzys­tać z obu możli­woś­ci (zarówno ze szkole­nia stacjonarnego jak i szkole­nia on-line) lub tylko z jed­nej z nich.  

Mod­uł Coach­ing Klasy­czny dostęp­ny jest tylko w postaci 3-dniowego szkole­nia stacjonarnego a mod­uł Pod­stawy Psy­chologii tylko w postaci szkole­nia inter­ne­towego (on-line).

Mod­uł Strate­gia budowa­nia biz­ne­su dostęp­ny jest zarówno w postaci szkole­nia stacjonarnego jak i szkole­nia inter­ne­towego (on-line).

Z mod­ułów “Coach­ing Klasy­czny” oraz “Pod­stawy Psy­chologii dla Coachów” i egza­m­inów je kończą­cych zwol­nione mogą być oso­by, które posi­ada­ją wyma­gane przez nas zaświad­czenia /dyplomy. Nato­mi­ast mod­uł Strate­gie Biz­ne­sowe dla Coachów nie są wyma­gane do pro­ce­su cer­ty­fikacji.

Egzaminy oraz certyfikacja

Aby uzyskać cer­ty­fikat i akredy­tację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnie­nie określonych wyma­gań.
Możli­we są trzy opc­je:

  • uzyskanie zaświad­czenia o odby­ciu poszczegól­nych mod­ułów szkole­niowych,
  • uzyskanie cer­ty­fikatu Coacha Kryzysowego (I stop­nia)
  • uzyskanie cer­ty­fikatu Akredy­towanego Coacha Kryzysowego (II stop­nia)

Aby uzyskać cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego w Biz­ne­sie należy ukończyć dodatkowe 2-dniowe szkole­nie „Coach­ing Kryzysowy w biz­ne­sie”.

Aby dowiedzieć się wszys­tkiego o egza­m­i­nach i cer­ty­fikacji kliknij tutaj…
Waka­cyj­na pro­moc­ja — kliknij tutaj

Aktualności i artykuły

Szkolenie z Coachingu Kryzysowego

By |25 mar­ca 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Szkole­nia|Tags: |

Uczest­ni­cy XIV edy­cji Akademii Coachin­gu Kryzysowego, wzięli udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym z Coachin­gu Kryzysowego w Warsza­w­ie, prowad­zonego przez Elż­bi­etę Kluskę-Łabuz. Wszys­tkim uczest­nikom bard­zo dzięku­je­my za udzi­ał i zaan­gażowanie. Wykon­al­iś­cie […]

11 sprawdzonych technik na uspokojenie i rozluźnienie Twojego ciała oraz emocji w stresie

By |17 mar­ca 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Pozy­ty­w­na psy­cholo­gia stre­su™, Psy­choe­dukac­ja|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Pier­wsza infor­ma­c­ja o tym, że dopa­da nas stres płynie z naszego ciała. To właśnie w nim pojaw­ia­ją się napię­cia i nieprzy­jemne doz­na­nia a cza­sa­mi nawet ból. Przykład­owo ścisk w klatce […]

Jak dokonać zmiany zawodowej w okresie połowy życia?

By |6 mar­ca 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Psy­choe­dukac­ja, Psy­cholo­gia kryzy­su|Tags: , , , , , |

Coraz częś­ciej zdarza się, że nie tylko ludzie młodzi – rozpoczy­na­ją­cy kari­erę zawodową – zas­tanaw­ia­ją się nad odpowied­nią dla siebie rolą zawodową. Współcześnie, również ludzie dojrza­li – mają­cy za sobą […]

Pin It on Pinterest

Share This