Akademia Coachingu Kryzysowego™ | Zgłoszenie

NOWOŚĆ! AKADEMIASZYTA NA MIARĘ” – SAMODZIELNIE SKOMPONUJ SWOJE MODUŁY

Każdy uczest­nik ma możli­wość samodziel­nego wybra­nia mod­ułów w których che wziąć udzi­ał i tym samym skom­ponowa­nia indy­wid­u­al­nego pro­gra­mu Akademii w 100% dopa­sowanego do siebie. 

Możesz zatem wziąć udzi­ał we wszys­t­kich mod­ułach, wykupu­jąc dostęp do całej Akademii lub wybrać dostęp do poje­dynczych mod­ułów. 

Warunki udziału w Akademii

W Akademii Coachin­gu Kryzysowego™ udzi­ał może wziąć każ­da pełno­let­nia oso­ba, która posi­a­da min­i­mum śred­nie wyk­sz­tałce­nie (matu­ra).

Ponieważ w ramach Akademii umożli­wiamy naby­cie pod­sta­wowej wiedzy w zakre­sie psy­chologii człowieka nie musisz być psy­cholo­giem / psy­choter­apeutą, aby ukończyć z powodze­niem Akademię. Musisz jed­nak wziąć udzi­ał w kur­sie Pod­stawy Psy­chologii i pozy­ty­wnie zdać egza­min.

Aby dokon­ać rez­erwacji miejs­ca sko­rzys­taj z linków, które zna­jdziesz na dole tej strony.

Pamię­taj, jed­nak że aby zdobyć cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego musisz spełnić określone warun­ki.

Zatem jeśli jesteś już coachem i nie chcesz brać udzi­ału w mod­ule „Coach­ing Klasy­czny” będziemy wyma­gali przesła­nia skanu cer­ty­fikatu zaświad­cza­jącego ukończe­nie szkole­nia w zakre­sie coachin­gu.

Jeśli jesteś psy­cholo­giem / psy­choter­apeutą i nie chcesz brać udzi­ał w mod­ule „Pod­stawy psy­chologii dla coachów” będziemy wyma­gali przesła­nia do nas skanu dyplo­mu poświad­cza­ją­cy wyma­gane wyk­sz­tałce­nie w tym zakre­sie.

Rezerwacja miejsca w wybranych modułach Akademii Coachingu Kryzysowego™

Aby dokon­ać rez­erwacji miejs­ca na wybranych mod­ułach Akademii, kliknij w przy­cisk “Rez­erwac­ja miejs­ca — kliknij tutaj” i prze­jdź pro­ces złoże­nia zamówie­nie i płat­noś­ci.

Coaching Klasyczny

Szkole­nie obow­iązkowe dla uczest­ników bez cer­ty­fikatu coacha lub zaświad­cze­niem o ukończe­niu szkole­nia w zakre­sie coachin­gu klasy­cznego

Wybieram udział module Coaching Klasyczny

1470PLN

Coaching Kryzysowy™

Szkole­nie stacjonarne oraz 12 miesięczy dostęp do szkole­nie inter­ne­towe na plat­formie e-learningowej
Mod­uł obow­iązkowy dla wszys­t­kich uczest­ników Akademii

Wybieram udział w module Coaching Kryzysowy

2470PLN

Podstawy Psychologi dla coachów

Szkole­nie inter­ne­towe na plat­formie szkole­niowej
(dostęp­ne przez 12 miesię­cy).
Obow­iązkowe dla uczest­ników nie posi­ada­ją­cych
dyplo­mu psy­cholo­ga lub równoważnego.

Wybieram udział w module Podstawy Psychologii

970PLN

MBE™ — strategia rozwijania biznesu coachingowego

Szkole­nie on-line, 12 miesięczny dostęp do szkole­nia inter­ne­towego na plat­formie e-learningowej

Wybieram udział w module Strategie budowy biznesu coachingowego

1270PLN

Rezerwacja miejsca na całej Akademii Coachingu Kryzysowego™

W każdej edy­cji gru­pa liczy nie więcej niż 12 — 14 osób.

Aby dokon­ać rez­erwacji miejs­ca na całej Akademii wybierz najbardziej dogod­ną dla siebie opcję płat­noś­ci (jed­no­ra­zowo lub w 6 miesięcznych rat­ach), kliknij w przy­cisk “Rez­erwac­ja miejs­ca…” i prze­jdź pro­ces złoże­nia zamówie­nie i płat­noś­ci.

W przy­pad­ku płat­noś­ci ratal­nej cer­ty­fikaty i zaświad­czenia dot. ukończenia Akademii będą wydane po uiszcze­niu wszys­t­kich 6 rat.

Każ­da płat­ność potwierdzana jest fak­turą VAT.

Płatność jednorazowa

4970PLN
  • Udzi­ał we wszys­t­kich 4 mod­ułach Akademii

Płatność w 6 miesięcznych ratach

6x930PLN
  • Udzi­ał we wszys­t­kich 4 mod­ułach Akademii