Kilka słów o nas

Naszą mis­ją jest dzie­le­nie się wiedzą na tem­at kryzy­su. Uświadami­an­ie ludziom, że kryzysy są czymś powszech­nym, co może spotkać każdego z nas w dowol­nym etapie życia, że są stanem prze­jś­ciowym (o ile z nimi pracu­je­my) który na jak­iś czas wybi­ja nas z nat­u­ral­nej równowa­gi. Nie jest to jed­nak stan chorobowy ani zaburze­nie – i jeśli tylko z nim pracu­je­my to nie dość, że wracamy do swo­jej nat­u­ral­nej równowa­gi to jeszcze nie jed­nokrot­nie rozwi­jamy się i  wzbo­ga­camy, gdyż kryzysy życiowe są nośnikiem ogrom­nego potenc­jału roz­wo­jowego.

Coach­ing kryzysowy jest unika­towym pode­jś­ciem do pra­cy z klien­tem w kryzysie, który łączy w sobie dwa ele­men­ty: inter­wencję kryzysową oraz coach­ing. 

Meto­da ta pow­stała z inspiracji roz­wo­ju tego nur­tu w USA oraz pasji do psy­chologii, dostrzeże­niu potrze­by uzu­peł­ni­a­nia wiedzy coachów na tem­at kryzy­su (gdyż do ich gabi­netów częs­to trafi­a­ją oso­by z prob­le­mem i nie rzad­ko z kryzy­sem) i chę­ci wyko­rzys­ta­nia potenc­jału roz­wo­jowego jaki w kryzysie tkwi, co umożli­wia pra­ca meto­da­mi coachin­gowy­mi.

Informacje podstawowe

Za zawartość mery­to­ryczną ser­wisu oraz szkole­nia w zakre­sie coachin­gu kryzysowego odpowiada­ją twór­cy metody Coach­ing Kryzysowy™ w Polsce:

  • Piotr M. Łabuz
  • Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz

Pod­miotem for­mal­nie odpowiada­ją­cym za szkole­nia jest:

NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz
Plac Kaszub­s­ki 8 lok. 311, 81–340 Gdy­nia

NIP: 6811991246 – REGON: 361473339 
Nr kon­ta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943

Eksperci i twórcy metody Coaching Kryzysowy™ w Polsce

Piotr M. Łabuz

Moją pasją jest psy­cholo­gia (przede wszys­tkim w jej prak­ty­cznym wymi­arze). Pasję tę – w szczegól­noś­ci – w pra­cy z ludź­mi jako coach, szkole­niowiec oraz jako inter­went kryzysowy oraz coach kryzysowy.

Jestem absol­wen­tem SWPS, gdzie w ramach studiów na wydziale psy­chologii ukończyłem m.in. spec­jal­iza­cję inter­wenc­ja kryzysowa (w tym zakre­sie ukończyłem także stu­dia pody­plo­mowe). 

Sfera moich naukowych zain­tere­sowań to przede wszys­tkim przełom połowy życia, psy­cholo­gia szczęś­cia oraz psy­cholo­gia inwest­owa­nia.

Jestem współtwór­cą mod­elu Coach­ing Kryzysowy™, który pow­stał w opar­ciu o połącze­nie coachin­gu klasy­cznego z ele­men­ta­mi inter­wencji kryzysowej.

Jako coach (pon­ad 1000 godzin prak­ty­ki), łączę wiedzę i doświad­cze­nie psy­cholo­ga i inter­wen­ta kryzysowego z pon­ad 20 let­nią prak­tyką w prowadze­niu biz­ne­su.

Ukończyłem kurs Coach­wise Equiped w Coach­ing Cen­ter w Warsza­w­ie, jestem członkiem Interneation­al Coach Fed­er­a­tion (aktu­al­nie w trak­cie akredy­tacji ICF).

Od pon­ad 20 lat prowadzę szkole­nia w zakre­sie:

- głębok­iej zmi­any oso­bis­tej,
- psy­chologii sukce­su i psy­chologii szczęś­cia
- psy­chologii inwest­ow­na­ia / tradin­gu

Jako wykład­ow­ca, przez wiele lat prowadz­iłem zaję­cia na stu­di­ach pody­plo­mowych „Inter­wenc­ja kryzysowa” na Uni­w­er­syte­cie SWPS w Warsza­w­ie. 

Obec­nie zaj­mu­ję się przede wszys­tkim pracą nad mod­elem zrównoważonego i szczęśli­wego życia Well-Life™, mar­ketingiem społecznoś­ciowym oraz akty­wnoś­cią na rynkach finan­sowych.

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

Jestem psy­cholożką, która łączy pracę naukowo-badaw­czą z prak­tyką. Psy­chologią fas­cynu­je się od pon­ad 15 lat. 

Od mniej więcej połowy tego cza­su jestem związana z Uni­w­er­sytetem SWPS, gdzie uzyskałam tytuł dok­to­ra nauk społecznych w zakre­sie psy­chologii oraz real­izu­ję się w pra­cy dydak­ty­cznej i naukowej.

Dodatkowo, jestem inter­wen­tem kryzysowym, coachem kryzysowym, trenerem spec­jal­izu­ją­cym się w tem­atyce stre­su i kryzy­su, przed­siębior­cą. 

Jestem współtwór­cą mod­elu Coach­ing Kryzysowy™, który pow­stał w opar­ciu o połącze­nie coachin­gu klasy­cznego z ele­men­ta­mi inter­wencji kryzysowej, oraz preze­sem Pol­skiego Towarzyst­wa Coachin­gu Kryzysowego.

Moją mis­ją zawodową jest poma­ganie ludziom w skutecznym i trwałym wprowadza­niu pożą­danych zmi­an w życiu oso­bistym i zawodowym. Spec­jal­izu­ję się przede wszys­tkim w tem­atyce radzenia sobie ze stre­sem i kryzy­sem. 

Wyróż­nia mnie sku­pi­anie się na pozy­ty­wnych aspek­tach płyną­cych z doświad­czenia stre­su i kryzy­su oraz na tym jak wyko­rzysty­wać takie doświad­czenia do włas­nego roz­wo­ju. Staram się opowiadać „po ludzku” o doniesieni­ach z zakre­su psy­chologii i przekładać je na prak­ty­czne strate­gie, dzię­ki którym może­my wpły­wać na swo­je życie spraw­ia­jąc, że sta­je się ono bardziej spełnione, szczęśli­we, dobre, wartoś­ciowe, zdrowe i pełne.

Moją mis­ję real­izu­ję w dwo­ja­ki sposób. Po pier­wsze prowadzę liczne szkole­nia, warsz­taty, sem­i­nar­ia, webi­na­ry oraz kursy on-line, w których do tej pory wzięło udzi­ał około 4 tyś osób. Po drugie, poprzez dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą. Zależy mi bowiem, by opier­ać swo­je kursy na twardych bada­ni­ach naukowych. Moje zain­tere­sowa­nia badaw­cze aktu­al­nie kon­cen­tru­ją się na zagad­nieni­ach z zakre­su radzenia sobie ze stre­sem oraz samoreg­u­lacją i dobrostanem psy­cho­log­icznym.

Więcej o mnie na stron­ie www.elzbietakluska.pl

Pin It on Pinterest

Share This