Akademia Coachingu Kryzysowego™ | Narzędziownia

Tem­at najbliższego III spotka­nia Narzędziowni:

Skuteczny mar­ket­ing usług coachin­gowych, czyli jak wygen­erować tłum wściek­le głod­nych klien­tów.”

W trak­cie szkole­nia:

  • dowiesz się co jest konieczne i niezbędne, aby skutecznie rozwi­jać dochodowy biznes coachin­gowy

  • poz­nasz strate­gię gwaran­tu­jącą stały dopływ klien­tów

  • dowiesz się jaki jest najskuteczniejszy sposób naw­iązy­wa­nia i utrzymy­wa­nia sil­nych relacji z potenc­jal­ny­mi, aktu­al­ny­mi i przyszły­mi klien­ta­mi

  • nauczysz się w jaki sposób uzyski­wać efekt pole­ca­nia

Szczegóły orga­ni­za­cyjne:

  • Ter­min webi­na­ru: 27 czer­w­ca 2017 r.

  • Godz­i­na rozpoczę­cia: 21:00

  • Czas trwa­nia webi­na­ru: ok. 2 godzin

  • Prowadzą­cy webi­nar: Piotr M. Łabuz

Lim­it miejsc został wycz­er­pa­ny