Moduł: Coaching Kryzysowy™

 

 Wyróżnij się na rynku — zdobądź unikalną specjalizację Coacha Kryzysowego, zyskaj przewagę nad konkurencją oraz dołącz do wąskiego grona Ekspertów

Zaprasza­my do Inter­en­towej Akademii Coachin­gu Kryzysowego – jedynego w Polsce tak kom­plek­sowego i wszech­stron­nego kur­su e-learningowego pozwala­jącego zdobyć cer­ty­fikat Coacha Kryzysy­owego.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Coachingu Kryzysowego?

Jeżeli zada­jesz sobie pytanie: 

A po co coa­chowi wiedza o kryzysie? Prze­cież coach nie pracu­je z osoba­mi w kryzysie” to pozwól, że coś Ci powiem…

Dzisiejsze cza­sy spraw­ia­ją, iż coraz więk­sza ilość osób na pewnym etapie swo­jego życia zna­j­du­je się w więk­szym lub mniejszym stanie kryzy­su emocjon­al­nego, związanym z pracą zawodową, biz­ne­sem czy życiem oso­bistym.

Kon­sek­wencją tego, jest ros­ną­ca licz­ba klien­tów w kryzysie zgłasza­ją­cych się do coachów. Oce­nia się, że mogą oni stanow­ić nawet do 50% wszys­t­kich klien­tów!

Nieste­ty, zde­cy­dowana więk­szość coachów (wg. badań pon­ad 90%) nie posi­a­da nawet pod­sta­wowych kwal­i­fikacji pozwala­ją­cych na pracę z osobą w kryzysie.

Jeżeli więc zawodowo zaj­mu­jesz się pracą z drugim człowiekiem, to jed­no jest pewne — masz kon­takt z osoba­mi w kryzysie. Pytanie brz­mi: 

Czy jesteś w stanie pomóc oso­bie w kryzysie?”

Pra­ca z takim klien­tem diame­tral­nie różni się od pra­cy ze “zwykłym” klien­tem. W przy­pad­ku klien­ta z kryzy­sem, zwykły pro­ces coachin­gowy jest nieskuteczny. Co gorsza, bywa częs­to wręcz szkodli­wy. Jest to jeden z powodów, dla których część coachów ma prob­lem, aby skutecznie poma­gać swoim klien­tom. 

Posługi­wanie się trady­cyjny­mi narzędzi­a­mi coachin­gowy­mi w pra­cy z klien­tem w kryzysie przy­pom­i­na próbę nau­ki gry w tenisa kogoś, kto ma zła­maną rękę. Nie ważne jak wiel­ki potenc­jał ma uczeń i jak dobry jest tren­er — to po pros­tu nie może się udać. Na szczęś­cie zarówno uczeń jak i tren­er od razu są w stanie zauważyć, że z ręką jest coś nie tak.

W przy­pad­ku oso­by w kryzysie nie jest to jed­nak takie oczy­wiste.

Bez odpowied­niej wiedzy i narzędzi coach nie jest w stanie stwierdz­ić, czy dana oso­ba przeży­wa kryzys czy też nie. Brak praw­idłowej diag­nozy może doprowadz­ić do sytu­acji, w której coach będzie próbował “nauczyć grać w tenisa kogoś, kto ma zła­maną rękę”.

Dlat­ego też, każdy coach powinien posi­adać wiedzę z zakre­su pod­sta­wowych zagad­nień psy­chologii kryzy­su i inter­wencji kryzysowej umożli­wia­jącą mu praw­idłową ocenę sytu­acji. Może wtedy — w zależnoś­ci od doświad­czenia i umiejęt­noś­ci — pra­cow­ać z klien­tem przy pomo­cy adek­wat­nych narzędzi lub skierować go do bardziej doświad­c­zonego spec­jal­isty.

Warto w tym momen­cie zaz­naczyć, że część klien­tów w głębokim kryzysie powin­na być bezwarunk­owo kierowana do inter­wen­tów kryzysowych lub psy­choter­apeutów — tego wyma­ga­ją zasady ety­ki.

Jak widzisz ist­nieje na rynku duże zapotrze­bowanie na coachów posi­ada­ją­cych wiedzę z zakre­su psy­chologii kryzy­su. W dodatku cią­gle ono rośnie.

Coraz więcej osób indy­wid­u­al­nych, jak również firm i kor­po­racji zaczy­na dostrze­gać, że trady­cyjny coach­ing to za mało. 

To wszys­tko oznacza, iż kwal­i­fikac­je coacha kryzysowego stały się na rynku wyjątkowo poszuki­wane i cenione. Tym bardziej, iż zdoby­cie cer­ty­fikatu i akredy­tacji nie jest try­wialne.

Daje jed­nak znaczącą przewagę konkuren­cyjną na rynku usług coachin­gowych, a także kom­fort bycia ekspertem w unikalnej spec­jal­iza­cji.

Dla kogo przeznaczona jest Akademia?

Szkole­nie przez­nac­zone jest przede wszys­tkim dla osób, które ukończyły już przy­na­jm­niej pod­sta­wowe szkole­nie w zakre­sie coachin­gu (mogą to także być stu­dia pody­plo­mowe).

Aby mieć pewność, iż każ­da oso­ba uczest­niczą­ca w Akademii wie i rozu­mie pod­sta­wowe poję­cia w zakre­sie coachin­gu, w ramach Akademii daje­my możli­wość dar­mowego sko­rzys­ta­nia z naszych mate­ri­ałów ze szkole­nia Pure Mind Coach­ing (szkole­nie pod­sta­wowe dot. coachin­gu), które trak­tu­je­my jako powtórkę pod­sta­wowych zasad i pro­ce­su coachin­gowego.

Certyfikacja i akredytacja w Akademii

Uczest­ni­cy Akademii mają możli­wość uzyska­nia cer­ty­fikatów oraz akredy­tacji na trzech poziomach:

 • Poziom I — zaświad­cze­nie o ukończe­niu Akade­mi Coachin­gu Kryzysowego
 • Poziom II – cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego i wpis na listę coachów kryzysowych.
 • Poziom III – cer­ty­fikat Akredy­towanego Coacha Kryzysowego i wpis na listę akredy­towanych coachów kryzysowych.

UWAGA: wydanie cer­ty­fikatów zawarte jest w cenie szkole­nia, jeżeli zdasz egza­min w ciągu roku korzys­ta­nia z Akademii, po przekrocze­niu tego ter­minu, cer­ty­fikac­ja jest dodatkowo płat­na.

Szczegółowe infor­ma­c­je nt. cer­ty­fikacji i akredy­tacji zna­jdziesz tutaj

Program Akademii

Pro­gram szkole­nia obe­j­mu­je m.in. następu­jące zagad­nienia:

Moduł Wprowadzający

 • Postawy coachin­gu — powtór­ka — o tym czym jest coach­ing, jaka jest struk­tu­ra sesji oraz o pod­sta­wowych zasadach pra­cy z klien­tem.
 • Pod­stawy komu­nikacji i funkcjonowa­nia człowieka
 • Pod­stawy psy­chologii osią­ga­nia celów
 • Poziomy funkcjonowa­nia człowieka
 • Meta­mod­el językowy

Moduł I — Psychologia Kryzysu

 • Czym jest kryzys, jak się objaw­ia, z czym się wiąże, jak go rozpoz­nawać
 • Wstęp do diag­nozy kryzy­su: jakie są rodza­je, obszar i źródła kryzysów z który­mi możesz mieć do czynienia w pra­cy z klien­ta­mi
 • Co się dzieje w mózgu oso­by przeży­wa­jącej kryzys i jakie różnice indy­wid­u­alne szczegól­nie warto wziąć pod uwagę pracu­jąc z osobą w kryzysie
 • Jaka jest dynami­ka kryzy­su i przez jakie etapy prze­chodzi oso­ba będą­ca w kryzysie
 • Wspar­cie w kryzysie i jego rola
 • Pra­ca z emoc­ja­mi w kryzysie
 • Tech­ni­ki i strate­gie pra­cy z klien­tem w kryzysie
 • Psy­cholo­gia stre­su – stres chron­iczny a kryzys

Moduł II — Podstawy Interwencji Kryzysowej

 • Wstęp do inter­wencji kryzysowej
 • Pod­sta­wowe zasady inter­wencji kryzysowej
 • Po czym poz­na­je kryzys – wskaźni­ki fizjo­log­icznych, emocjon­al­nych, behaw­io­ral­nych i poz­naw­czych
 • Jak wyglą­da sposób pra­cy z klien­tem w zależnoś­ci od eta­pu kryzy­su na jakim jest
 • Jakie czyn­ni­ki osobowoś­ciowe wpły­wa­ją na sposób prze­chodzenia kryzy­su
 • Mod­ele inter­wencji kryzysowej
 • Struk­tu­ra inter­wencji kryzysowej

Moduł III — Coaching Kryzysowy

 • Pod­stawy inter­wencji kryzysowej w pra­cy coacha
 • Zasady, kom­pe­tenc­je i umiejęt­noś­ci w coachin­gu kryzysowym
 • Psy­cholo­gia i struk­tu­ra coachin­gu kryzysowego
 • Rodza­je inter­wencji
 • Pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie, czego muszę się dowiedzieć, jakie infor­ma­c­je zebrać – schemat pra­cy
 • Jak wyko­rzys­tać kryzysy do roz­wo­ju
 • Higiena pra­cy coacha z klien­tem w kryzysie
 • Mate­ri­ały dodatkowe — psy­choe­dukac­ja

Dodatkowe (bonusowe) szkolenia dla uczestników Akademii

W ramach akademii uczest­nik szkole­nia otrzy­mu­je dostęp do dodatkowych mate­ri­ałów ze szkoleń:

 • Pure Mind Coach­ing (pod­sta­wowe szkole­nie coachin­gowe), są to mate­ri­ały które pełnią rolę powtór­ki z wiedzy doty­czącej coachin­gu, tak aby uczest­ni­cy w każdym momen­cie mogli odświeżać potrzeb­ne im infor­ma­c­je. Zakładamy bowiem że do Akademii Coachin­gu Kryzysowego przys­tępu­ją oso­by które są już coacha­mi. Dostęp od mate­ri­ałów szkole­niowych Pure Mind Coach­ing, jest zatem bonusem i dodatkiem, nie stanowi on pod­stawy do tego by uzyskać cer­ty­fikat coacha lub zaświad­cze­nie w szkole­niu z coachin­gu, które jest wyma­gane do uzyska­nia cer­ty­fikatu coacha kryzysowego.
 • Szkole­nie z Pod­staw Psy­chologii, które obe­j­mu­je pięć mod­ułów: pod­stawy psy­chologii różnic indy­wid­u­al­nych, pod­stawy psy­chologii społecznej, pod­stawy psy­chologii osobowoś­ci, pod­stawy psy­chologii emocji i motywacji, pod­stawy psy­chologii roz­wo­jowej. 

Co o szkoleniu sądzą jego uczestnicy?

rosiakAnna Rosi­ak, coach kryzysowy (absol­wen­t­ka Akademii Coachin­gu Kryzysowego)

Infor­ma­cję o możli­woś­ci odby­cia szkoleń w ramach  Akademii Coachin­gu Kryzysowego  przekazał mi mój mąż.  Jest on żywo zain­tere­sowany tem­ata­mi roz­wo­ju  oso­bis­tego  i  od wielu lat „kibicu­je” mi w mojej pra­cy. 

Będąc osobą otwartą na nową wiedzę i doświad­czenia,  postanow­iłam  zapisać się na szkole­nia. 

W ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego  dostęp­ne są szkole­nia przeprowadzane w  formie webi­na­rów i szkoleń stacjonarnych. Szkole­nia w postaci webi­na­rów  pozwala­ją   mi efek­ty­wnie wyko­rzysty­wać mój czas. Dają możli­wość, bez wychodzenia z domu, pod­noszenia  swoich kwal­i­fikacji i zdoby­wa­nia   nowej  wiedzy.  Ze wzglę­du na wielość i różnorod­ność  pode­j­mowanych przeze mnie zadań zawodowych, są  dla mnie bez­cen­nym sposobem  samok­sz­tałce­nia.

Szkole­nia w ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego prze­rosły moje oczeki­wa­nia. Ukończyłam coach­ing kryzysowy oraz coach­ing kryzysowy w biz­ne­sie. Wiedza, którą zdobyłam wzbo­gaciła mnie jako coacha,  o szer­sze spo­jrze­nie na sytu­acje moich klien­tów i zwró­ciła  szczegól­ną uwagę na praw­idłową diag­nozę osób z który­mi pracu­ję. Uświadomiła mi jeszcze bardziej ‚znacze­nie kryzysów w moim życiu. Wzbo­gaciła mnie o dodatkowe infor­ma­c­je doty­czące sposobów radzenia sobie w sytu­ac­jach trud­nych. Tak wypra­cow­ane, nowe,  pode­jś­cie do kryzysów  dało mi spoko­jniejsze spo­jrze­nie w przyszłość i zwięk­szyło zau­fanie do siebie.

O wysok­iej jakoś­ci prowad­zonych szkoleń decy­du­ją przede wszys­tkim oso­by prowadzące: — Elż­bi­eta Klus­ka – która ze spoko­jem, per­fek­cyjnym, pro­fesjon­al­nym przy­go­towaniem i przekazaniem  mate­ri­ałów poma­ga dogłęb­nie zrozu­mieć przekazy­wane przez siebie treś­ci.

-  Piotr Łabuz – który posi­a­da nieoce­nioną wiedzę fachową w zakre­sie roz­wo­ju osobowoś­ci, oraz umiejęt­ność jej przekazy­wa­nia. Potrafi zaan­gażować i zachę­cić  uczest­ników do dal­szej pra­cy.

W pra­cy  Elż­bi­ety Klus­ki i Pio­tra Łabuza wysoko cenię sobie umiejęt­ność naucza­nia osób dorosłych.

Pole­cam gorą­co szkole­nia w ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego zarówno dla osób pracu­ją­cych zawodowo z inny­mi ludź­mi, jaki dla tych, zain­tere­sowanych  włas­nym roz­wo­jem. Zdoby­ta tak wiedza  posz­erza świado­moś­ci samego siebie, daje możli­wość zrozu­mie­niu tego co się z nami dzieje, możli­wość lep­szego zrozu­mienia innych i bardziej efek­ty­wnego dzi­ała­niu w obliczu kryzysów i sytu­acji trud­nych.

Elu, Piotrze… dzięku­ję Wam za obec­ność w moim życiu,  serce które wkłada­cie w swo­ja pracę i chęć dzie­le­nia się wiedzą z inny­mi. ”

 

Sylwia Słotwińska-Karaś_2Syl­wia Słotwińs­ka — Karaś, coach kryzysowy (absol­wen­t­ka Akademii Coachin­gu Kryzysowego)

Skuteczność pra­cy każdego coacha oraz zakres prob­lemów z jaki­mi będzie się w stanie zmierzyć w pra­cy z klien­tem bard­zo zależy od jego warsz­tatu, wiedzy i umiejęt­noś­ci.

Akademia Coachin­gu Kryzysowego powin­na według mnie obow­iązkowo znaleźć się na liś­cie szkoleń każdego coacha. Jest to bard­zo rozwi­ja­jące, niezwyk­le ciekawe i doskonale poprowad­zone szkole­nie, które „otwiera oczy” na aspek­ty, których trady­cyjny coach­ing nie doty­ka, a przez które częs­to bywa nieskuteczny.

Dzię­ki wiedzy jaką otrzy­małam w trak­cie szkole­nia zrozu­mi­ałam co tak naprawdę ogranicza oso­by zna­j­du­jące się w trud­nej sytu­acji, jak poradz­ić sobie z takim wyzwaniem i jak doprowadz­ić klien­ta do stanu, w którym trady­cyjne pode­jś­cie do coachin­gu poz­woli osiągnąć najlep­sze rezul­taty.

Jako coach, w swo­jej obec­nej pra­cy, bard­zo częs­to korzys­tam z tych umiejęt­noś­ci, zwłaszcza pracu­jąc z ludź­mi „kor­po­racji”.  

 

Mateusz BrolMateusz Brol, coach kryzysowy (absol­went Akademii Coachin­gu Kryzysowego)
“Dlaczego warto być coachem kryzysowym?

Po pier­wsze prestiż. Po drugie nieogranic­zony rynek, po trze­cie pieniądze. Bo w tym tem­pie życia i iloś­ci obow­iązków – hodu­je­my sobie cią­gle mniejsze lub więk­sze kryzysy, które nie przepra­cow­ane – uderza­ją potem ze zdwo­joną siłą.

Ja przeszedłem głębo­ki kryzys – wiedza zdoby­ta pod­czas naby­wa­nia kom­pe­tencji coacha kryzysowego,  po pier­wsze pomogła mi usys­tem­aty­zować własne strate­gie na trudne chwile, po drugie poz­woliło mi dostrzec jak wiele jest do zro­bi­enia w moim otocze­niu ku pożytkowi włas­ne­mu i osób, które wspier­am i będę wspier­ał. Pole­cam!”

Zobacz wypowiedzi uczestników

(Uczest­ni­cy naw­iązu­ją do szkole­nia stacjonarnego Coach­ing Kryzysowy, w którym również możesz wziąć udzi­ał, korzys­ta­jąc z ofer­ty spec­jal­nej opisanej na dole strony).

W jaki sposób odbywa się szkolenie?

 • Szkole­nie odby­wa się na spec­jal­nej inter­ne­towej plat­formie szkole­niowej.
 • Każdy uczest­nik rejestru­jąc się na plat­formie uzysku­je dostęp do mate­ri­ałów szkole­niowych, przez 12 m-cy.
 • Pon­ad to, uczest­ni­cy zapraszani są na reg­u­larne webi­na­ry poświę­cone tem­atyce coachin­gu kryzysowego, psy­chologii kryzy­su, itd.
 • Mate­ri­ały szkole­niowe dostęp­ne będą przez okres 12 miesię­cy. Przez taki sam okres cza­su uczest­ni­cy szkole­nia mogą przys­tąpić do pro­ce­su cer­ty­fikacji i akredy­tacji składa­ją­cym się z trzech ele­men­tów (egza­min testowy, esej na zadany tem­at oraz anal­iza przy­pad­ku).

Dlaczego szkolenie internetowe?

Znaczą­co mniejsze kosz­ty dla uczest­nikównor­malne, stacjonarne szkole­nie oznacza częs­to konieczność dojaz­du, noclegu (a po stron­ie orga­ni­za­to­ra wyna­ję­cia sali, cateringu, itd.), wyna­grodzeń dla prowadzą­cych. To wszys­tko powodu­je, iż szkole­nia stacjonarne są z reguły znacznie droższe niż szkole­nia on-line. 

Wygo­da i kom­fort – uczest­nik może prz­er­abi­ać szkole­nie w dowol­nym miejs­cu, cza­sie i warunk­ach jakie są dla niego najbardziej kom­for­towe.

Wyższa jakość – w trak­cie szkole­nie stacjonarnego nie ma możli­wość kilkukrot­nego wraca­nia do prze­r­o­bionego mate­ri­ału – w trak­cie szkole­nia inter­ne­towego mate­ri­ały szkole­niowe (video, prezen­tac­je i mate­ri­ały tek­stowe) możesz przeglą­dać dowol­ną ilość razy. Masz do nich dostęp przez okres 12 miesię­cy!

Inter­ne­towa Akademia Coachin­gu Kryzysowego skła­da się z pon­ad 26 godzin nagrań i pon­ad 30 mate­ri­ałów tek­stowych (artykuły + prezen­tac­je) mają­cych za zadanie dostar­czyć jej uczest­nikom dawkę solid­nej wiedzy i umiejęt­noś­ci.

Sys­tem­aty­czny kon­takt z prowadzą­cy­mi (także na żywo!!!) – w szkole­ni­ach stacjonarnych kon­takt z prowadzą­cym jest przez 2 – 3 dni szkole­nia. W przy­pad­ku akademii kon­takt jest stały i trwa­ją­cy przez kil­ka miesię­cy. Jest to kon­takt na żywo z racji prowad­zonych przez nas webi­na­rów oraz za pośred­nictwem spec­jal­nych forów dyskusyjnych.

Świa­towy stan­dard – na świecie, prowadze­nie spec­jal­i­zowanych szkoleń w formie on-line stało się już stan­dar­d­em i nor­mą. Udowod­niono, że ten sposób nau­ki jest częs­to skuteczniejszy niż szkole­nia stacjonarne.

Jaki jest termin rozpoczęcia IACK?

 • Inter­ne­tową Akademię Coachin­gu Kryzysowego możesz rozpocząć w każdej chwili, nie musisz czekać na wyz­nac­zony ter­min i się do niego dopa­sowywać. Zacznij w dowol­nie wybranym i dogod­nym dla Ciebie cza­sie!
 • Dostęp do Akademii i możli­wość nieogranic­zonego korzys­ta­nia z mate­ri­ałów otrzy­mu­jesz na 12 miesię­cy (jest to też czas jaki masz na zdanie egza­minu, po przekrocze­niu tego ter­minu cer­ty­fikac­ja będzie dodatkowo płat­na)

Eksperci prowadzący IACK

p4Piotr Łabuz – cer­ty­fikowany i akredy­towany (PTPT) coach, psy­cholog (dok­torant SWPS), inter­went kryzysowy z wielo­let­nim doświad­cze­niem. Członek zarzą­du Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­chotrau­ma­to­log­icznego. Prowadzi zaję­cia w zakre­sie coachin­gu kryzysowego na stu­di­ach pody­plo­mowych w Szkole Wyższej Psy­chologii Społecznej w Warsza­w­ie.

euraxess2_2_2Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz – cer­ty­fikowany i akredy­towany (PTPT) coach kryzysowy, psy­cholog (dok­torant Uni­w­er­syte­tu SWPS), inter­went kryzysowy, spec­jal­izu­je się w pra­cy z klien­ta­mi w kryzysie. Cer­ty­fikowany tren­er biz­ne­su i roz­wo­ju oso­bis­tego z wielo­let­nim doświad­cze­niem w prowadze­niu szkoleń sku­pi­onych wokół tem­aty­ki kryzy­su. 

 

Jaka jest wysokość inwestycji?

Udzi­ał w Inter­ne­towej Akademii Coachin­gu Kryzysowego, to koszt wysokoś­ci 1970 zł.

Cena obe­j­mu­je dostęp do plat­formy IACK na 12 miesię­cy oraz cały pro­ces egza­m­i­na­cyjny, w tym wydanie cer­ty­fikatów.

Płat­ność jed­no­ra­zowa 1 970zł
Aby sko­rzys­tać z pro­mocji kliknij tutaj

Płat­ność w 4 rat­ach (4 X 570zł)
Aby sko­rzys­tać z pro­mocji kliknij tutaj

Płat­noś­ci moż­na dokon­ać również poprzez trady­cyjny przelew na kon­to firmy, w tytule wpisu­jąc: “IACK, imię, nazwisko”.

Dane do przelewu:

NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz

00–140 Warsza­wa, Al. Sol­i­darnoś­ci 115 lok. 

Alior Bank, nr kon­ta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943