ACK | Szkolenie Strategia Budowania Biznesu Coachingowego MBE™ (wersja SL)

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie Strategia MBE™ (wersja SL)?

2-dniowe szkole­nie stacjonarne (+ szkole­nie on-line) przez­nac­zone jest dla osób, które nie chcą lub nie mogą wziąć udzi­ału w całym cyk­lu szkole­niowym Akademii Coachin­gu Kryzysowego™, a chcą dowiedzieć się w jaki sposób skutecznie budować biznes coachin­gowy.

Jaka jest różnica między tym szkoleniem, a Akademią Coachingu Kryzysowego™?

2-dniowe szkole­nie stacjonarne Strate­gia MBE™ nie różni się niczym od mod­ułu szkole­niowego Strate­gia MBE™ prowad­zonego w ramach Akademii (to jest dokład­nie to samo szkole­nie).

Jaki jest program tego szkolenia?

Pro­gram szkole­nia jest dokład­nie taki sam jak w przy­pad­ku mod­ułu “Strate­gia MBE™” Akademii i obe­j­mu­je m.in. następu­jące zagad­nienia:

  • mod­el BMY (Busi­ness Mod­el You), czyli jak zapro­jek­tować, zbu­dować i rozwi­jać lukraty­wny biznes coachin­gowy,
  • pod­sta­wowe prawa mar­ketingu usług coachin­gowych,
  • 5 kroków tworzenia biz­ne­su eksper­ck­iego,
  • skuteczne wyko­rzys­tanie mar­ketingu inter­ne­towego,
  • mar­ket­ing i sprzedaż w medi­ach społecznoś­ciowych (Face­book, LinkIn).

Jaki jest termin najbliższego szkolenia?

Ter­min najbliższego szkole­nia: 18 — 19 listopa­da 2017 r.
Miejsce: Warsza­wa

Jaka jest wysokość inwestycji?

Pro­mo­cyj­na cena udzi­ału w 2-dniowym szkole­niu stacjonarnym to 2 470 570 PLN (brut­to).

W ramach opłaty uczest­nik otrzy­mu­je:

  • udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym,
  • mate­ri­ały szkole­niowe,
  • 12-miesięczny dostęp do plat­formy e-learningowej z dodatkowy­mi mate­ri­ała­mi szkole­niowy­mi,
  • kawa, herba­ta, ciast­ka w prz­erwach cateringowych,
  • cer­ty­fikat ukończenia szkole­nia
Aby zarez­er­wować miejsce na szkole­niu kliknij tutaj.