Lista Coachów Kryzysowych — Francja

Poniżej zna­j­du­je się lista cer­ty­fikowanych i akredy­towanych coachów kryzysowych. Lista ułożona jest według miast (alfa­bety­cznie) w jakich pracu­ją coa­chowie kryzysowi.

W celu umówienia wiz­y­ty u coacha kryzysowego, należy wykon­ać następu­jące kroki:

  • zna­jdź intere­su­jące Cię miasto 
  • wybierz coacha kryzysowego (pomoże Ci w tym krót­ka notat­ka o spec­jal­iza­cji lub szczegółowe infor­ma­c­je jakie możesz uzyskać na tron­ie inter­ne­towej danego coacha)
  • skon­tak­tuj się bezpośred­nio z wybranym coachem kryzysowym (tele­fon­icznie lub e‑mailowo)

Bordeaux, Biarritz

Monika Marszałek

akredytowany i certyfikowany coach/mentor kryzysowy (nr. certyfikatu ACKM1/06/2020)

Spec­jal­izu­ję się w pomo­cy kobi­etom oraz mężczyznom, mieszka­ją­cym za granicą, którzy boryka­ją się z trud­noś­ci­a­mi lub doświad­cza­ją kryzysów. Pomagam odzyskać równowagę emocjon­al­ną i na nowo odnaleźć siebie oraz energię do real­iza­cji włas­nych możli­woś­ci. Ofer­u­ję wspar­cie w trud­nych momen­tach życia, jak rozs­ta­nia, zmi­any czy trud­noś­ci macierzyństwa. 

Więcej infor­ma­cji na: mysafeplace.eu
Kon­takt:monika@mysafeplace.fr