kryz_rozwojoweZaprasza­my na kole­jny, bezpłat­ny webi­nar doty­czą­cy kryzysów roz­wo­jowych.

Przez najbliższe kil­ka miesię­cy zajmiemy się nieco bardziej zaawan­sowany­mi tem­ata­mi. W pier­wszej kole­jnoś­ci na warsz­tat idą więc kryzysy roz­wo­jowe — są one nat­u­ral­ną częś­cią życia każdego z nas i dlat­ego warto mieć dogłęb­ną wiedzę na ich tem­at.

Link do rejes­tracji: w2.coachingkryzysowy.pl/kryzysyrozwojowe

Pod­czas szkole­nia dowiecie się:
- czym takim charak­teryzu­ją się kryzysy roz­wo­jowe?
- jakie dokład­nie fazy roz­wo­ju prze­chodzi człowiek w życiu?
- jakie są typowe zada­nia na każdym etapie roz­wo­ju?
- jak pra­cow­ać z kryzysa­mi roz­wo­jowy­mi?

Link do rejes­tracji: w2.coachingkryzysowy.pl/kryzysyrozwojowe

Jeżeli uważasz, że ktoś z Twoich zna­jomych mógł­by z tego szkole­nia sko­rzys­tać, to bard­zo proszę Cię o udostęp­nie­nie tej infor­ma­cji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here