jedyne w Polsce szkole­nie cer­ty­fika­cyjne:

Coaching Kryzysowy w Biznesie

Zdobądź prestiżowy certyfikat i unikalne kwalifikacje w zakresie pracy z klientem biznesowym znajdującym się
w kryzysie emocjonalnym…

Przyjmowanie zgłoszeń na XV edycję szkolenia zakończy się za:

Dni
Godz.
Min.
Sek.

Dlaczego warto?

Unikalne i poszukiwane na rynku biznesowym i korporacyjnym kompetencje

Stres, wypalenie zawodowe i biznesowe, kryzys emocjonalny dotyka w taki czy inny sposób ponad połowę osób zatrudnionych w różnego rodzaju organizacjach oraz prowadzących własny biznes. 

To sprawia, iż specjaliści w zakresie coachingu kryzysowego w biznesie stają się jedną z najbardziej poszukiwanych grup eksperckich na rynku. 

Daje to wybitne możliwości rozwoju zarówno własnego biznesu coachingowego jak i możliwości kariery coacha wewnętrznego w organizacjach.  Obecnie specjalizacja biznesowa w coachingu kryzysowym, to jeden z najszybciej rozwijających się rynków usług coachingowych.

 
Da

Przewaga konkurencyjna
=> możliwość budowania dochodowego biznesu

Rynek coachingowy w Polsce, to typowy przykład “czerwonego oceanu”. Tysiące coachów walczy o klienta w najprostszy możliwy sposób tj. zaniżając stawki. Skutek? Tylko niewielki % coachów jest w stanie utrzymać się coachingu.  

Unikalność specjalizacji “coaching kryzysowy w biznesie” daje możliwość prowadzenia wysoce opłacalnej działalności biznesowej w unikalnej niszy rynkowej. 

Wysokie wymagania stawiane coachom kryzysowym i bardzo duży popyt gwarantuje praktyczny brak konkurencji na rynku, a stawki kilkukrotnie przewyższające stawki w coachingu tradycyjnym, stwarzają możliwość osiąganie pożądanych efektów finansowych.

TY
 
Da
0 lat
doświad­czenia na rynku
0
przeprowad­zonych szkoleń
0
absol­wen­tów

Dla kogo jest to szkolenie?

c3.jpg

Kurs dostęp­ny jest tylko i wyłącznie dla coachów:

 • posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat ukończenia szkole­nia w zakre­sie coachin­gu,
 • posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat ukończenia prowad­zonego przez nas szkole­nia Coach­ing Kryzysowy™
 • lub będą­cych w trak­cie Akademii Coachin­gu Kryzysowego™, nie posi­ada­ją­cych jeszcze cer­ty­fikatu (takie oso­by otrzy­ma­ją cer­ty­fikat Cocha Kryzysowego w Biz­ne­sie dopiero po ukońc­zonym pro­ce­sie cer­ty­fikacji w ramach Coachin­gu Kryzysowego™.

Jak wygląda szkolenie?

Całość szkole­nie odby­wa się on-line na naszej plat­formie e-learningowej “Akademia Coachin­gu Kryzysowego”. Uczest­nik szkole­nie otrzy­mu­je do niej dostęp na okres 12 miesię­cy. Mate­ri­ały szkole­niowe są w postaci nagrań video oraz prezen­tacji pdf z 2-dniowego szkole­nia stacjonarnego.

Egza­min przeprowadzany jest również na plat­formie w postaci tes­tu jed­nokrot­nego wyboru.

Czego konkretnie się nauczysz?

Jak pomóc sobie i innym
w kryzysie emocjonalnym
w pracy zawodowej, karierze i biznesie

Mod­uł ukierunk­owany na coach­ing klien­tów akty­wnych w kon­tek­stach zawodowych i biz­ne­sowych, przeży­wa­ją­cych kryzysy emocjon­alne związane z tym kon­tek­stem. Poz­nasz charak­terystykę tego typu
kryzysów i metodykę pra­cy z nimi.

Jak zapobiegać i radzić
sobie z wypaleniem zawodowym, biznesowym
i życiowym?

Mod­uł spec­jal­iza­cyjny dot. zapo­b­ie­ga­niu i elim­i­nowa­niu wypale­nia zawodowego. Przed­staw­iamy uję­cie tego prob­le­mu w całkowicie inny, nowa­tors­ki i skuteczny sposób, stosowany w wielu kra­jach
na całym świecie.

Jak zapobiegać i radzić sobie z kryzysem i toksycznymi relacjami w zespołach (zjawisko “silosów”)

W tej częś­ci szkole­nia dowiesz się jak pra­cow­ać ze zjawiskiem “silosów” — powszech­nym
i wyjątkowo poważnym prob­lem
w przed­siębiorstwach
i na całym świecie, prowadzą­cy
do kon­flik­tów między-grupowych i kryzysów inter­per­son­al­nych

Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje zaświadczenie o jego ukończeniu, a po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji (w ramach coachingu kryzysowego) uzyskuje certyfikat
Coacha Kryzysowego w Biznesie.

Bonusy specjalne

W ramach szkole­nia przewidzieliśmy dla jego uczest­ników dodatkowe szkole­nia bonu­sowe
o wartoś­ci pon­ad 1800 PLN.

Bonus 1

bezpłat­na wejś­ciówka na webi­nar (oraz dostęp do nagra­nia webi­na­ru):

Jak — korzys­ta­jąc tylko z inter­ne­tu — skutecznie budować
dochodowy biznes coachin­gowy?”

W trak­cie kilku­godzin­nego webi­na­ru dowiesz się:

 • jak wyko­rzys­tać ser­wisy typu Face­Booka, LinkedIn do skutecznego budowa­nia niekończącej się listy klien­tów na Two­je usłu­gi coachin­gowe
 • w jaki sposób spraw­ić, aby klien­ci pole­cali Two­je usłu­gi innym i byli Twoi­mi ambasado­ra­mi nawet jeśli nigdy nie korzys­tali z Twoich usług
 • jak budować bard­zo dochodowy biznes coachin­gowy dzię­ki chęt­nej akcep­tacji przez Twoich klien­tów wyso­kich i bard­zo wyso­kich stawek za Two­je usłu­gi?

Ter­min web­naru: 10 listopa­da (sob­o­ta, godz. 10:00 — 16:00)

Bonus 2

12-miesięczny dostęp do nagra­nia szkole­nia:

Psy­cholo­gia sukce­su dla coachów

Coach­ing kryzysowy, to nie tylko pra­ca z kryzy­sem, ale także pra­ca z cela­mi klien­ta. A zatem jeśli chcesz być naprawdę skutecznym coachem kryzysowym musisz posi­adać także dogłęb­ną i prak­ty­czną wiedzę w zakre­sie psy­chologii sukce­su.
Dlat­ego jako bonus spec­jal­ny otrzy­masz dostęp do nagra­nia szkole­nia “Psy­cholo­gia sukce­su dla coachów”.
Wartość bonusa: 670 PLN

Z nagrań o łącznej dłu­goś­ci pon­ad 10 godzin dowiesz się:

 • czym jest i jak wyko­rzys­tać neu­ro­bi­ologię sukce­su w pra­cy z klien­tem?
 • w jaki sposób skutecznie for­mułować cele, tak aby było to zgodne z najnowszy­mi wynika­mi badań naukowych?
 • jak gen­erować auto­mo­tywację, wytr­wałość, kon­sek­wencję i dyscy­plinę dzi­ała­nia (i dlaczego motywac­ja to zabójczy dla osią­ga­nia celów mit)?
 • czym są wartoś­ci i ważnoś­ci, w jaki sposób je odkryć i z nimi pra­cow­ać (oraz dlaczego 99% coachów robi to źle i sabo­tu­ją­co dla klien­ta)?
 • jak ćwiczyć i rozwi­jać sil­ną wolę?
 • jak naprawdę skutecznie pra­cow­ać z nastaw­ie­niem i przeko­na­ni­a­mi?
 • czym są cele osiowe i nadrzędne, dlaczego są kluc­zowe dla osią­ga­nia celów i jak z nimi pra­cow­ać?
 • czym są i jak stosować strate­gię jed­naj najważniejszej rzeczy oraz błyskaw­icznej auto­mo­tywacji?
 • jak zmieni­ać nawy­ki ogranicza­jące i budować nawy­ki wspier­a­jące?
 • jak radz­ić sobie z pułap­ka­mi men­tal­ny­mi sabo­tu­ją­cy­mi dzi­ała­nia prowadzące doosią­ga­nia celów?

Bonus 3

12-miesięczny dostęp do nagra­nia szkole­nia:

Strate­gia MBE roz­wo­ju biz­ne­su coachin­gowego

Bez wzglę­du na posi­adaną spec­jal­iza­cję oraz doświad­cze­nie, biznes coachin­gowy wyma­ga mądrego mar­ketingu (w szczegól­noś­ci z wyko­rzys­taniem inter­ne­tu). Szkole­nie “Strate­gia MBE roz­wo­ju biz­ne­su coachin­gowego”, to prak­ty­czne i sprawd­zone na rynku strate­gie budowa­nia wiz­erunku coacha-eksper­ta, prowadzące do stale ros­nącej licz­by klien­tów.
Wartość bonusa: 970 PLN

Z 26 nagrań o łącznej dłu­goś­ci pon­ad 20 godzin dowiesz się:

 • jak krok po kroku budować i prowadz­ić biznes coachin­gowy i usłu­gowy w Polsce?
 • jak zapro­jek­tować swój biznes przy uży­ciu mod­elu BMY(Business Mod­el You) aby był jak najbardziej ren­towny i miał najwięk­sze szanse na powodze­nie?
 • jakie są pod­sta­wowe prawa mar­ketingu usług coachin­gowych — pomogą Ci one w skuteczniejszym pozyska­niu klien­tów?
 • jakich jest 5 kluc­zowych kroków tworzenia biz­ne­su eksper­ck­iego — prze­jdziesz dzię­ki nim sprawnie przez każdy z etapów, oszczędza­jąc przy tym czas, pieniądze i ner­wy?
 • Jak tworzyć przekazy mar­ketingowe i sprzedażowe?
 • Jak efek­ty­wnie wyko­rzysty­wać mar­ket­ing inter­ne­towy do pro­mowa­nia swo­jego biz­ne­su i pozyski­wa­nia klien­tów?
 • Jak wdrażać w życie nawy­ki wspier­a­jące Cię w biz­ne­sie i zwięk­sza­jące Two­ją pro­duk­ty­wność?

Łącz­na wartość bonusów to pon­ad 1 800 PLN

Jaka jest wysokość inwestycji?

W ramach szkole­nia otrzy­mu­jesz:

 • 12 miesięczny dostęp do szkole­nia Coach­ing Kryzysowy w Biz­ne­sie
 • Bezpłat­ny pro­ces cer­ty­fikacji
 • Bezpłat­ny egza­min na plat­formie szkole­niowej
 • Bonus 1: bezpłat­na wejś­ciówka na webi­nar “Jak — korzys­ta­jąc tylko z inter­ne­tu — skutecznie budować dochodowy biznes coachin­gowy?”
 • Bonus 2: kurs on-line “Psy­cholo­gia sukce­su dla coachów”
 • Bonus 3: kurs on-line “Strate­gia MBE roz­wo­ju biz­ne­su coachin­gowego”

wysokość inwest­y­cji w pro­mocji dla uczest­ników Akademii Coachin­gu Kryzysowego: tylko 497 PLN

Przyjmowanie zgłoszeń na XV edycję szkolenia “Coach Kryzysowy w Biznesie” zakończy się za:

Dni
Godz.
Min.
Sek.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@coachingkryzysowy.pl

NewInsight Elżbieta Kluska-Łabuz
Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81–350 Gdynia
NIP: 681 199 1246   |   REGON: 361473339
Nr konta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943

Pin It on Pinterest

Share This