Czy każda kobieta w wieku 35–45 lat przechodzi przełom połowy życia? Jak to może wyglądać: czy się obawiać, czy raczej traktować jako szansę na rozwój?

0
244

Jesteś w wieku 35–45 lat? Czy słysza­łaś o przełomie połowy życia? Odpowiadam na kil­ka pytań z nim związanych: Czy każ­da z nas musi go prze­chodz­ić? Jak to może wyglą­dać? Czy się go bać czy raczej trak­tować jako szan­sę na rozwój?

Eliz­a­beth Gilbert, autor­ka best­sellera „Jedź, módl się i kochaj” (2007), jed­nej z moich ulu­bionych książek. Opisu­je jak mając trzy­dzieś­ci kil­ka lat, pozostaw­ia swo­je usta­bi­li­zowane życie, pracę, męża oraz głębo­ki kryzys, którego doświad­czyła i wyrusza w podróż do Włoch, Indii oraz Indonezji.

Dzię­ki tej śmi­ałej decyzji, stwarza sobie warun­ki do uzyska­nia nowej per­spek­ty­wy i odszuka­nia odpowiedzi na pytanie, czego tak naprawdę chce od życia. W każdym z miejsc, odkry­wa jakąś ważną prawdę o sobie i stop­niowo odna­j­du­je zagu­bioną siebie. Pozwala jej to wyjść z kryzy­su, usłyszeć włas­ny głos i pod­jąć świadomą decyzję jak chce dalej żyć.

Która z nas, kobi­et, nie marzy cza­sa­mi o tym, by dokon­ać takich total­nych zmi­an w swoim życiu — w pra­cy, wyglądzie, sty­lu życia — rozpocząć przykład­owo, taką podróży po świecie. To pocią­ga­ją­ca per­spek­ty­wa. Zwłaszcza, gdy w aktu­al­nym życiu piętrzą się prob­le­my, trud­noś­ci i napię­cia z który­mi nie umiemy sobie poradz­ić.

Takim prze­myśle­niom, w okre­sie środ­ka życia, czyli między 35–45 rok­iem życia, sprzy­jać mogą również zmi­any psy­cho­log­iczne wynika­jące z tego eta­pu roz­wo­jowego, które określa się jako tzw. przełom połowy życia.

Czym jest przełom połowy życia?

Przełom połowy życia, jest zjawiskiem sza­le­nie ciekawym a jed­nocześnie bard­zo złożonym. Żywiołowe dyskus­je na jego tem­at trwa­ją w psy­chologii już od przeszło pięćdziesię­ciu lat. Zal­icza­my jest on do nur­tu kryzysów roz­wo­jowych — czyli wys­tępu­ją­cych nat­u­ral­nie wraz z wiekiem przemi­an, które wprowadza­ją człowieka w nowy etap życia. Ma on zatem bard­zo ważną roz­wo­jową funkcję do spełnienia i pojaw­ia się najczęś­ciej w okre­sie 35–45 lat.

W wyniku doświad­czenia przeło­mu połowy życia może dojść do szeregu ciekawych psy­cho­log­icznych zmi­an w Tobie. Wymienię 5 najis­tot­niejszych:

  • Prze­wartoś­ciowa­nia- możesz doświad­czyć zmi­an w pri­o­ry­te­tach i tym, co jest dla Ciebie ważne, na czym chcesz się sku­pi­ać i czemu chcesz poświę­cać swój czas
  • Kon­frontac­ja z przemi­janiem i nieuchron­noś­cią starzenia się- mówi się, że w okre­sie przeło­mu dochodzi do tzw. inte­ri­o­ryza­cji śmier­ci, czyli głębok­iego uzmysłowienia sobie, że jest się coraz starszym i że naprawdę czeka nas śmierć. A to moc­no pobudza do pytań: jak wartoś­ciowo spędz­ić resztę swo­jego życia
  • Per­cpec­ja cza­su- może pojaw­ić się w Tobie pogłębiona świado­mość tego, jak bard­zo ogranic­zony jest czas na real­iza­cję ważnych celów i zadań i że dla niek­tórych marzeń jest to ostat­ni dzwonek — tzw. zjawisko „ter­az albo nigdy”
  • Rozważa­nia natu­ry egzys­tenc­jal­nej- możesz zacząć zas­tanaw­iać się nad sensem życia i poszuki­wać tego sen­su
  • Bilans i oce­na decyzji pod­ję­tych w pier­wszej połowie życia- na pod­staw­ie bilan­su możezs chcieć określić czy kon­tynu­u­jesz obraną ścieżkę życiową czy dokonu­jesz zmi­an na lep­sze

Czy wszyscy prze­chodzą przełom w taki sam sposób?

Przy­toc­zony na wstępie przykład Eliz­a­beth Gilbert, która pod wpły­wem przeży­wanego kryzy­su zde­cy­dowała się dokon­ać radykalnych zmi­an, moż­na potrak­tować jako jeden z możli­wych sposobów przeży­wa­nia przeło­mu ale nie jedyny.

Moja cieka­wość powodowana odkryciem innych sposobów, stała się pod­stawą skon­struowa­nia pro­jek­tu badaw­czego, który miałam przy­jem­ność poprowadz­ić w maju 2013 roku. Gru­pa Midlife, składa­ją­ca się z ówczes­nych dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu SWPS, czyli mnie, mojego męża Piotr Łabuz oraz naszej serdecznej zna­jomej Alek­sandry Mru­gal­skiej, przy współpra­cy z Dojrze­wal­nią Róż, przeprowadz­iła badanie, w którym wzięły udzi­ał 163 kobi­ety w wieku od 30 do 50 lat.

Badanie pole­gało na usto­sunkowa­niu się do 60 stwierdzeń na 5-cio stop­niowej skali. Pytal­iśmy o szereg kwestii związanych ze specy­fiką prze­chodzenia przeło­mu połowy życia. W efek­cie uzyskaliśmy wyni­ki, pozwala­jące przyjrzeć się sposobom w jaki kobi­ety prze­chodzą ten okres w życiu.

RAPORT Z BADAŃ możesz pobrać TUTAJ

Trzy sposo­by w jaki kobi­ety prze­chodzą przełom połowy życia

Najis­tot­niejszy wniosek jaki wyciągnęliśmy z badań, to że sposób prze­chodzenia przeło­mu, nie ogranicza się do jed­nego, prostego mod­elu.

Jak wykaza­ły bada­nia, ist­nieją min­i­mum trzy różne formy prze­chodzenia przeło­mu przez kobi­ety – Zrównoważony, Kryzysowy i Roz­wo­jowy – z których każdy reprezen­tu­je odmi­en­ny sposób psy­cho­log­icznego funkcjonowa­nia kobi­et w połowie życia. Poniżej je opisu­ję, określa­jąc jak może zachowywać się typowa przed­staw­iciel­ka każdego z nich.

  • Typ zrównoważony

Typ „zrównoważony”. To najm­niej odczuwal­ny i ingeru­ją­cy w życie sposób prze­chodzenia przeło­mu. Kobi­eta prze­chodzą­ca przełom w taki sposób może w ogóle nie zauważyć, że on się pojaw­ił.

Praw­dopodob­nie będzie kon­tyn­uowała swo­je życie bez zmi­an. Choć może odczuwać lekko nasilone syg­nały i prag­nienia aby jed­nak pewne zmi­any wprowadz­ić. Takie, które nadały­by więcej smaku, sen­su i nieza­leżnoś­ci w życiu, które choć udane, to może być oce­ni­ane przez te kobi­ety jako prze­ciętne. Nie jest to jed­nak równoz­naczne z tym, że pode­jmie jakiekol­wiek kro­ki w celu ich real­iza­cji.

  • Typ kryzysowy

Typ „kryzysowy”. To najtrud­niejszy i najbardziej obciąża­ją­cy sposób prze­chodzenia przeło­mu. Nie da się nie zauważyć, że „coś” się dzieje. Zwłaszcza, że mogą mu towarzyszyć nasilone, negaty­wne emoc­je.

U kobi­et przeży­wa­ją­cych przełom w ten sposób, pojaw­ia się negac­ja wszel­kich dostrze­gal­nych oznak starzenia i ogól­nie jest im trud­no pogodz­ić się z fak­tem, że ich młodość ucieka. Dodatkowo, mogą pojaw­ić się lęki związane z „kur­czą­cym się” cza­sem na real­iza­cję wielu prag­nień i celów, które mogły­by odmienić życie, z którego najczęś­ciej nie są do koń­ca zad­owolone. Może więc pojaw­iać żal i roz­go­rycze­nie.

Kobi­ety prze­chodzące przełom w sposób kryzysowy albo pogrąża­ją się w swo­jej niez­godzie na i tak nieuchronne zmi­any, albo trak­tu­ją je jako ostat­nią szan­sę – uruchami­a­ją w sobie motywację i zaczy­na­ją real­i­zować upragnione cele, plany i marzenia.

  • Typ roz­wo­jowy 

Typ „roz­wo­jowy”. To najbardziej twór­czy i proak­ty­wny sposób prze­chodzenia przeło­mu. Kobi­ety przeży­wa­jące przełom w taki sposób, postrze­ga­ją zachodzące zami­any nie jako zagroże­nie a jako prze­jaw nowego eta­pu w życiu. Akcep­tu­ją pojaw­ia­jące się w nich zmi­any i poszuku­ją akty­wnoś­ci, które będą spójne z tymi zmi­ana­mi. Wyz­nacza­ją nowe cele i tworzą plany na przyszłość. Dostrze­ga­ją nowe możli­woś­ci i biorą pełny­mi garś­ci­a­mi z tego, co przynosi ze sobą kole­jny okres ich życia.

Czy przeło­mu połowy życia należy się obaw­iać czy trak­tować jako szan­sę na rozwój? 

Bez wąt­pi­enia przełom połowy życia moż­na potrak­tować jako szan­sę. Jego zadaniem, jest spowodować, byś się zatrzy­mała. Zro­biła stop klatkę i roze­jrza­ła w jakim miejs­cu w swoim życiu jesteś.

Czy jest to miejsce w którym chcesz być albo o którym marzyłaś w przeszłoś­ci? Czy to, co robisz ma sens? Czy dobrze wyko­rzys­tu­jesz swój czas? Jak dalej mam wyglą­dać two­je życie?

Pyta­nia te są zasadne właśnie w okre­sie 35–45 lat. Sporo o swoim życiu wiesz, już sporo doświad­czyłaś, pod­jęłaś wiele ważnych decyzji. A jed­nocześnie, jeszcze dużo przed tobą. Dosta­jesz szan­sę, by dokon­ać takich zmi­an, które prowadzą do bardziej satys­fakcjonu­jącego życia, a na które mogło­by być za późno w kole­jnych eta­pach życia.

Na koniec, dwie sug­es­tia dla kobi­et, które mnie ter­az słucha­ją i dostrze­ga­ją u siebie symp­to­my przeło­mu połowy życia.

  • Poświęć­cie trochę więcej uwa­gi i cza­su dla siebie, niż zwyk­le. Zaob­ser­wu­j­cie, jakie zmi­any się w Was dokonu­ją — w emocjon­al­noś­ci, myśle­niu, pri­o­ry­te­tach, wartoś­ci­ach — i zami­ast staw­iać im opór, spróbu­j­cie się na nie otworzyć.
  • Zas­tanów­cie się nad nowy­mi cela­mi i plana­mi na przyszłość. Potrak­tu­j­cie przełom jako szan­sę. Jako czas, w którym może­cie dokon­ać pożą­danych zmi­an i rozpocząć nowy, roz­wo­jowy etap w Waszym życiu.

Głęboko wierzę, że każ­da z Was ma w sobie ogrom­ną moc i jeśli tylko zechce, może napisać włas­ny sce­nar­iusz życia. W ten sposób doskonale wyko­rzysta­cie przełom, jako szan­sę do roz­wo­ju.

Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz

Bib­li­ografia:

Gilbert, E. (2007). Jedź, módl się i kochaj. Poz­nań: Rebis.

Klus­ka, E. (2013). Jak współczesne Pol­ki przeży­wa­ją przełom połowy życia. Raport z badań włas­nych. Pobierz tutaj: RAPORT Z BADAŃ

Oleś, P. (2000). Psy­cholo­gia przeło­mu połowy życia. Lublin: Towarzyst­wo Naukowe KUL.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here