ACK | Szkolenie Coaching Kryzysowy™ (wersja SL)

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie Coaching Kryzysowy™ (wersja SL)?

3-dniowe szkole­nie stacjonarne (+ szkole­nie on-line) przez­nac­zone jest dla osób, które nie chcą lub nie mogą wziąć udzi­ału w całym cyk­lu szkole­niowym Akademii Coachin­gu Kryzysowego™, a chcą zdobyć kom­pe­tenc­je i cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego™.

Jaka jest różnica między tym szkoleniem, a Akademią Coachingu Kryzysowego™?

Są dwie ważne różnice:

 1. Akademia, to kom­plet­ny cykl zaw­ier­a­ją­cy 4 mod­uły szkole­niowe (w tym Coach­ing Kryzysowy™), a szkole­nie Coach­ing Kryzysowy™ to poje­dyncze szkole­nie będące po pros­tu odpowied­nikiem jed­nego mod­ułów Akademii,
 2. Uczest­nik 3-dniowego szkole­nia “Coach­ing Kryzysowy™”, aby uzyskać cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego™ MUSI posi­adać cer­ty­fikat ukończenia szkole­nia w zakre­sie coachin­gu klasy­cznego oraz dyplom psy­cholo­ga (lub skończyć kurs z pod­staw psy­chologii i zdać egza­min) oraz musi zdać stosowne egza­miny. Warun­ki cer­ty­fikacji są dokład­nie takie same jak w przy­pad­ku Akademii (kliknij tutaj, aby poz­nać warun­ki cer­ty­fikacji)

Jaki jest program tego szkolenia?

Pro­gram szkole­nia jest dokład­nie taki sam jak w przy­pad­ku mod­ułu “Coach­ing Kryzysowy™” Akademii i obe­j­mu­je m.in. następu­jące zagad­nienia:

Moduł Wprowadzający

 • Postawy coachin­gu – powtór­ka – o tym czym jest coach­ing, jaka jest struk­tu­ra sesji oraz o pod­sta­wowych zasadach pra­cy z klien­tem.
 • Pod­stawy komu­nikacji i funkcjonowa­nia człowieka
 • Pod­stawy psy­chologii osią­ga­nia celów
 • Poziomy funkcjonowa­nia człowieka
 • Meta­mod­el językowy

Moduł I – Psychologia Kryzysu

 • Czym jest kryzys, jak się objaw­ia, z czym się wiąże, jak go rozpoz­nawać
 • Wstęp do diag­nozy kryzy­su: jakie są rodza­je, obszar i źródła kryzysów z który­mi możesz mieć do czynienia w pra­cy z klien­ta­mi
 • Co się dzieje w mózgu oso­by przeży­wa­jącej kryzys i jakie różnice indy­wid­u­alne szczegól­nie warto wziąć pod uwagę pracu­jąc z osobą w kryzysie
 • Jaka jest dynami­ka kryzy­su i przez jakie etapy prze­chodzi oso­ba będą­ca w kryzysie
 • Wspar­cie w kryzysie i jego rola
 • Pra­ca z emoc­ja­mi w kryzysie
 • Tech­ni­ki i strate­gie pra­cy z klien­tem w kryzysie
 • Psy­cholo­gia stre­su – stres chron­iczny a kryzys

Moduł II – Podstawy Interwencji Kryzysowej

 • Wstęp do inter­wencji kryzysowej
 • Pod­sta­wowe zasady inter­wencji kryzysowej
 • Po czym poz­na­je kryzys – wskaźni­ki fizjo­log­icznych, emocjon­al­nych, behaw­io­ral­nych i poz­naw­czych
 • Jak wyglą­da sposób pra­cy z klien­tem w zależnoś­ci od eta­pu kryzy­su na jakim jest
 • Jakie czyn­ni­ki osobowoś­ciowe wpły­wa­ją na sposób prze­chodzenia kryzy­su
 • Mod­ele inter­wencji kryzysowej
 • Struk­tu­ra inter­wencji kryzysowej

Moduł III – Coaching Kryzysowy

 • Pod­stawy inter­wencji kryzysowej w pra­cy coacha
 • Zasady, kom­pe­tenc­je i umiejęt­noś­ci w coachin­gu kryzysowym
 • Psy­cholo­gia i struk­tu­ra coachin­gu kryzysowego
 • Rodza­je inter­wencji
 • Pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie, czego muszę się dowiedzieć, jakie infor­ma­c­je zebrać – schemat pra­cy
 • Jak wyko­rzys­tać kryzysy do roz­wo­ju
 • Higiena pra­cy coacha z klien­tem w kryzysie
 • Mate­ri­ały dodatkowe – psy­choe­dukac­ja

Jaki jest termin najbliższego szkolenia?

Ter­min najbliższego szkole­nia: 27 — 29 październik 2017 r.
Miejsce: Warsza­wa

Jaka jest wysokość inwestycji?

Koszt udzi­ału w 3-dniowym szkole­niu stacjonarnym to 2 470 PLN (brut­to).

W ramach opłaty uczest­nik otrzy­mu­je:

 • udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym,
 • mate­ri­ały szkole­niowe,
 • 12-miesięczny dostęp do plat­formy e-learningowej z dodatkowy­mi mate­ri­ała­mi szkole­niowy­mi,
 • kawa, herba­ta, ciast­ka w prz­erwach cateringowych,
 • pełny pro­ces cer­ty­fikacji (łącznie z egza­minem i wydaniem cer­ty­fikatu.
Aby zarez­er­wować miejsce na szkole­niu kliknij tutaj.