Szkolenie Coaching Kryzysowy w Biznesie dla uczestników i absolwentów Akademii

Szkole­nie Coach­ing Kryzysowy w biz­ne­sie (CCEB), to szkole­nie dedykowane dla:

  • coachów wewnętrznych w orga­ni­za­c­jach i przed­siębiorstwach
  • coachów zewnętrznych świad­czą­cych usłu­gi dla orga­ni­za­cji i przed­siębiorstw (lub coachów chcą­cych świad­czyć takie usłu­gi)

Szkole­nie dostęp­ne jest tylko i wyłącznie dla uczest­ników i absol­wen­tów Akademii Coachin­gu Kryzysowego.

Prowadz­imy je w formie szkole­nie on-line na naszej plat­formie e-learningowej. Szkole­nie porusza m.in tem­aty:

  • psy­cholo­gia kryzy­su w orga­ni­za­cji
  • stres i radze­nie sobie ze stre­sem w orga­ni­za­cji
  • radze­nie sobie z wypale­niem zawodowym
  • coach­ing w nagłych sytu­ac­jach kryzysowych
  • kryzys i toksy­cz­na rywal­iza­c­ja w grupie (zjawisko „silosów”)
  • metody błyskaw­icznej motywacji
  • i.in.

Cer­ty­fikac­ja

Absol­wen­ci szkole­nia uzysku­ją cer­ty­fikat „Coacha kryzysowego w biz­ne­sie”.

Ter­min, miejsce szkole­nia oraz rez­erwac­ja miejsc

Infor­ma­c­je o ter­minie link do for­mu­la­rza rez­erwacji miejsc zna­jdziesz TUTAJ.

Pin It on Pinterest

Share This