całodniowy webinar ekspercki

Cri­sis Coach­ing Essen­tials™

Pod­stawy Coachin­gu Kryzysowego™

27 kwiet­nia 2019 r. (sob­o­ta), godz. 10:00 — 17:00

całodniowe szkolenie 
on-line na żywo

12-miesięczny dostęp
do nagrania szkolenia

certyfikat
Crisis Coaching Essentials™

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Jeśli już jesteś coachem albo dopiero zamierza­sz nim zostać i jed­nocześnie:
 • szukasz swo­jej dro­gi / spec­jal­iza­cji w coachin­gu
 • zas­tanaw­iasz się czy i w jaki sposób możesz pomóc swoim obec­nym i potenc­jal­nym klien­tom
 • jesteś zain­tere­sowany / zain­tere­sowana, aby dołączyć do grona coachów kryzysowych
 • chcesz dowiedzieć się w jaki sposób w opar­ciu o coach­ing kryzysowy skutecznie zbu­dować swój biznes coachin­gowy
 • to te szkole­nie jest właśnie dla Ciebie!

Kilka dramatycznych faktów, które powinien znać każdy coach

 • FAKT 1: Bada­nia przeprowad­zone w 2018 roku wskazu­ją, iż pon­ad 60% klien­tów zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie emocjon­al­nym (lub stre­sie).

  FAKT 2: Nieste­ty, zde­cy­dowana więk­szość coachów (pon­ad 95%) nie posi­a­da prak­ty­cznie żad­nych kwal­i­fikacji do pra­cy z tego typu klien­tem i próbu­je pomóc mu klasy­czny­mi meto­da­mi coachin­gowym.

  W zde­cy­dowanej więk­szoś­ci przy­pad­ków taka pomoc jest nieskutecz­na (z powodu moc­no ogranic­zonego lub całkowitego braku dostępu do zasobów u klien­ta).

  To powodu­je, że klien­ci rezygnu­ją z pra­cy z coachem, a nie rzad­ko zraża­ją się do coachin­gu jako metody wspar­cia, która w ich przy­pad­ku okaza­ła się całkowicie nieskutecz­na.

Wnioski płynące z powyższych faktów:

 • Wniosek 1: Więk­szość coachów rywal­izu­je o mniejs­zość klien­tów z tysią­ca­mi innych coachów
  (co skutku­je m.in. dra­maty­cznie niski­mi stawka­mi na rynku).
 • Wniosek 2: Na rynku braku­je wyk­wal­i­fikowanych coachów dla pon­ad 60% potenc­jal­nych
  i obec­nych klien­tów.
 • Wniosek 3: Brak spec­jal­istów w zakre­sie coachin­gowej pra­cy z kryzy­sem i stre­sem skutku­je
  min. 2–3-krotnie wyższy­mi stawka­mi za tego typu usłu­gi oraz zde­cy­dowanie więk­szy­mi możli­woś­ci­a­mi
  budowa­nia dochodowego biz­ne­su coachin­gowego.

Kluczowe pytania

 • W jaki sposób zdobyć kwal­i­fikac­je do coachin­gowej pra­cy z klien­tem
  w kryzysie i stre­sie?
 • Jak — dzię­ki posz­erze­niu kwal­i­fikacji — zdobyć przewagę rynkową nad konkurencją w biz­ne­sie / kari­erze?
 • Jak dzię­ki prze­wadze rynkowej skutecznie budować dochodowy biznes coachin­gowy / kari­erę coacha?

Rozwiązanie? Zapraszamy na szkolenie on-line w trakcie którego:

Dowiesz się:

 • czym jest coach­ing kryzysowy,
 • jaki prze­bieg ma pra­ca w coachin­gu kryzysowym,
 • czy pra­ca z klien­tem w kryzysie / stre­sie jest odpowied­nia dla Ciebie.

Przekonasz się:

 • jak dużą przewagę konkuren­cyjną daje unikalna spec­jal­iza­c­ja
 • o ile łatwiej i szy­b­ciej budu­je się dzię­ki temu przewagę konkuren­cyjną w biz­ne­sie oraz kari­erze
 • jak skutecznie przekła­da się to na dochody

Poznasz:

 • strate­gię krok-o-kroku pra­cy z kryzy­sem i stre­sem (będziemy pra­cow­ać na case study)
 • strate­gię “3 Steps Rich Coach” tworzenia — od pod­staw — biz­ne­su coachin­gowego, którego fun­da­mentem jest coach­ing kryzysowy
0
lat na rynku coachin­gowym
i szkole­niowym w zakre­sie
coachin­gu kryzysowego
0
coachów
w pro­ce­sie akredy­tacji
0
uczest­ników
szkoleń stacjonarnych
i on-line

Jaką konkretnie wiedzę zdobędziesz?

W trakcie modułu 1: “Podstawy Coachingu Kryzysowego™”:

 • Dowiesz się czym jest Coach­ing Kryzysowy, dlaczego warto korzys­tać z niego w pra­cy z klien­tem.
 • Zrozu­miesz różnice między coachingiem kryzysowym, a inny­mi sposoba­mi wspar­cia klien­ta.
 • Dowiesz się kiedy i w jakich okolicznoś­ci­ach warto sko­rzys­tać z coachin­gu kryzysowego.
 • Dzię­ki kwes­t­ionar­ius­zowi diag­nos­ty­czne­mu nauczysz się diag­no­zować klien­ta i pro­ponować mu adek­watne formy wspar­cia i pomo­cy.

W trakcie modułu 2: “Psychologia stresu i kryzysu w praktyce coachingowej”:

 • Czym jest stres i kryzys emocjon­al­ny, w jaki sposób odd­zi­ału­je na klien­ta i pro­ces coachin­gowy.
 • Jak pra­cow­ać z kryzy­sem o nasile­niu słabym i śred­nim oraz co zro­bić w przy­pad­ku kryzysów o nasile­niu sil­nym.
 • Jak przeprowadz­ić właś­ci­wą diag­nozę klien­ta.
 • Jak wyglą­da struk­tu­ra coachin­gu kryzysowego w opar­ciu o wiedzę w zakre­sie psy­chologii kryzy­su.

W trakcie modułu 3: “Jak budować wizerunek eksperta i specjalisty oraz biznes coachingowy…”:

 • W jaki sposób skutecznie budować biznes coachin­gowy w opar­ciu o spec­jal­iza­cję w zakre­sie coachin­gu kryzysowego.
 • Jak — wyko­rzys­tu­jąc inter­net — tworzyć wiz­erunek eksper­ta i w jaki sposób stworzyć dla siebie “niebies­ki ocean” na sil­nie konkuren­cyjnym rynku coachin­gowym w Polsce i na świecie​

Trzy najważniejsze korzyści dla Ciebie:

 • Zdobędziesz pod­sta­wowe kom­pe­tenc­je w zakre­sie zas­tosowa­nia psy­chologii kryzy­su i stre­su w coachin­gu dzię­ki czemu będziesz w stanie skutecznie pomóc więk­szej iloś­ci klien­tów
 • Dowiesz się w jaki sposób dołączyć do rynku usług coachin­gowych na którym konkurenc­ja prak­ty­cznie nie ist­nieje dzię­ki czemu unikniesz konkurowa­nia ceną z inny­mi coacha­mi
 • Dowiesz się w jaki sposób tworzyć wiz­erunek coacha i eksper­ta w opar­ciu o unikalną spec­jal­iza­cję dzię­ki czemu będziesz miał możli­wość budowa­nia przewa­gi rynkowej w biznesie/karierze

Opinie absolwentów naszych szkoleń

Co jeszcze otrzymasz w ramach szkolenia?

12-miesięczny dostęp
do nagrania video ze szkolenia

Materiały szkoleniowe
łącznie z kwestionariuszem diagnostycznym w pdf.

zaswiadczenie

certyfikat:
Crisis Coaching Essentials™ (po zdanym teście on-line sprawdzającym wiedzę z webinaru).

UWAGA: ten cer­ty­fikat nie upoważ­nia do posługi­wa­nia się tytułem Coacha Kryzysowego™

Kto prowadzi szkolenie?

 • dr Elż­bi­eta Klus­ka — Łabuz
 • Psy­cholog, inter­went kryzysowy i coach kryzysowy. Współza­łoży­ciel­ka takich marek Coach­ing Kryzysowy™, Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stre­su™, Stres­ly™.
  Spec­jal­izu­je się w pra­cy z osoba­mi w kryzysie w formie indy­wid­u­al­nego porad­nict­wa kryzysowego (coach­ing kryzysowy i inter­wenc­ja kryzysowa) oraz psy­choe­dukacji z zakre­su radzenia sobie w sytu­ac­jach trud­nych i kryzysowych. Prop­a­ga­tor­ka wiedzy doty­czącej psy­chologii kryzy­su.
 • Piotr M. Łabuz
 • Psy­cholog, inter­went kryzysowy i coach kryzysowy. Współza­łoży­ciel takich marek Coach­ing Kryzysowy™, Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stre­su™, Stres­ly™.
  Spec­jal­izu­je się w psy­chologii zmi­any, psy­chologii osią­ga­nia celów oraz psy­chologii pieniądza. Ekspert w zakre­sie strate­gii budowa­nia mar­ki oraz mar­ket­ing i sprzedaży on-line. Jako wykład­ow­ca, przez wiele lat prowadz­ił zaję­cia na stu­di­ach pody­plo­mowych „Inter­wenc­ja kryzysowa” na Uni­w­er­syte­cie SWPS w Warsza­w­ie.

Termin szkolenia

 • 27 kwiet­nia 2019 r. (sob­o­ta), godz. 10:00 — 17:00

Wysokość inwestycji i rezerwacja miejsca

Udział w całodniowym szkoleniu internetowym

“Cri­sis Coach­ing Essen­tials™ — jak poma­gać klien­tom zna­j­du­ją­cym się w kryzysie
w odzyski­wa­niu dostępu do zasobów i osią­ga­niu pożą­danych celów…”
PLN 97 brut­to (zaw­iera podatek VAT 23%)
 • Udzi­ał w całod­niowym szkole­niu inter­ne­towym
 • 12-miesięczny dostęp do nagra­nia video szkole­nia
 • Mate­ri­ały szkole­niowe (łącznie z kwes­t­ionar­iuszem diag­nos­ty­cznym) w pdf.
 • cer­ty­fikat “Cri­sis Coach­ing Essen­tials™”
  (po zdanym teś­cie on-line sprawdza­ją­cym wiedzę z webi­na­ru)

Pin It on Pinterest

Share This