(1) Akademia Coachingu Kryzysowego | Certyfikacja

Wszys­tkie szkole­nia prowad­zone w Akademii akredy­towane są przez Pol­skie Towarzyst­wo Coachin­gu Kryzysowego.

Aby uzyskać cer­ty­fikat i akredy­tację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnie­nie określonych wyma­gań. Ist­nieją trzy opc­je do wyboru przez uczest­ni­ka Akademii. Każ­da z opcji ma określone wyma­gania opisane poniżej:

Opc­ja I
Zaświad­cze­nie o ukończe­niu kur­su Coach­ing Kryzysowy 

Ten etap dostęp­ny jest dla każdego uczest­ni­ka szkole­nia, gdyż udzi­ał w szkole­niu może wziąć każ­da oso­ba, która chce zdobyć wiedzę nt. coachin­gu kryzysowego. Nie jest potrzeb­ne spełnie­nie żad­nych warunk­ów wstęp­nych.

Jedynym warunk­iem uzyska­nia zaświad­czenia jest:

 • Ukończe­nie Akademii Coachin­gu Kryzysowego (w formie szkole­nia stacjonarnego lub inter­ne­towego)
 • Zdanie egza­minu koń­cowego:
  • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zony na plat­formie e-learningowej
  • przy­go­towanie i przesłanie pra­cy pisem­nej (esej) na podany tem­at
  • wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku

UWAGAZaświad­cze­nie nie upraw­nia do tytułowa­nia się ‚coachem kryzysowy’, a jedynie zaświad­cza, że oso­ba brała udzi­ał w takim szkole­niu i zdobyła na nim wiedzę z coachin­gu kryzysowego.

Opc­ja II
Cer­ty­fikac­ja I stop­nia (cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego) i wpis na listę Coachów Kryzysowych

Aby uzyskać cer­ty­fikat I stop­nia należy spełnić poniższe warun­ki:

 • Ukończe­nie Akademii Coachin­gu Kryzysowego (w formie szkole­nia stacjonarnego lub inter­ne­towego)
  • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zony na plat­formie e-learningowej
  • przy­go­towanie i przesłanie pra­cy pisem­nej (esej) na podany tem­at
  • wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku
 • Przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i/lub posi­adanej akredytacji/certyfikacji w zakre­sie coachin­gu
 • Posi­adanie udoku­men­towanego wyk­sz­tałce­nia (jed­na z poniższych opcji):
  – dyplom ukończenia studiów na kierunku psy­cholo­gia lub psy­chi­a­tria;
  – dyplom psy­choter­apeu­ty;
  – dyplom studiów pody­plo­mowych z inter­wencji kryzysowej lub psy­chotrau­ma­tologii;
  – ukończe­nie KURSU PODSTAW PSYCHOLOGII dostęp­nego w ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego oraz zda­nia egza­minu z wiedzy

Opc­ja III 
Cer­ty­fikac­ja II stop­nia z Akredy­tacją Pol­skiego Towarzyst­wa Coachin­gu Kryzysowego (cer­ty­fikat: Akredy­towany Coach Kryzysowy) i wpis na listę akredy­towanych Coachów Kryzysowych

Aby uzyskać cer­ty­fikację II stop­nia należy spełnić poniższe warun­ki:

 • Ukończe­nie Akademii Coachin­gu Kryzysowego (w formie szkole­nia stacjonarnego lub inter­ne­towego)
 • Zdanie egza­minu koń­cowego składa­jącego się z trzech częś­ci:
  • test teo­re­ty­czny – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zony na plat­formie e-learningowej
  • przy­go­towanie i przesłanie pra­cy pisem­nej (esej) na podany tem­at
  • wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku
 • Przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i/lub posi­adanej akredytacji/certyfikacji w zakre­sie coachin­gu
 • Posi­adanie udoku­men­towanego wyk­sz­tałce­nia (jed­na z poniższych opcji):
  – dyplom ukończenia studiów na kierunku psy­cholo­gia lub psy­chi­a­tria;
  – dyplom psy­choter­apeu­ty; 
  – dyplom studiów pody­plo­mowych z inter­wencji kryzysowej lub psy­chotrau­ma­tologii
 • Udoku­men­towanie prak­ty­ki coachin­gowej w wymi­arze min. 20 godzin pra­cy z klien­tem

UWAGA dla osób korzys­ta­ją­cych z opcji ratal­nej!! Każdy z Cer­ty­fikatów wydawany jest dopiero w momen­cie ure­g­u­lowa­nia wszys­t­kich należnych płat­noś­ci.