Egzaminy i certyfikacja w Akademii Coachingu Kryzysowego™

Aby uzyskać cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego™ musisz ukończyć Akademię Coachin­gu Kryzysowego™ i zdać egza­miny opisane poniżej.

Aby wziąć udzi­ał w Akademii MUSISZ spełnić dwa warun­ki wstęp­ne: 

- posi­adać wyk­sz­tałce­nie na poziomie licenc­jat / wyższe

- posi­adać cer­ty­fikat coacha wydany przez liczącą się na rynku orga­ni­za­cję / insty­tucję / fir­mę szkole­niową (zas­trzegamy sobie pra­wo do wery­fikacji w tym względzie) lub ukończyć orga­ni­zowane przez nas w ramach Akademii Coachin­gu Kryzysowego bezpłatne warsz­taty “Pod­stawy Coachin­gu Klasy­cznego”

Absol­wen­ci Akademii Coachin­gu Kryzysowego (ACK) mogą otrzy­mać:

1. Cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego i wpis na listę coachów kryzysowych (cer­ty­fikac­ja I stop­nia)

  • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego z coachin­gu kryzysowego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zo­nany na plat­formie szkole­niowej 
  • napisanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany tem­at z zakre­su kryzy­su
  • wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku (według wzoru zamieszc­zonego na plat­formie szkole­niowej)
  • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego z Pod­stawy Psy­chologii dla Coachów (kurs i test dostęp­ne są w ramach ACK) przez oso­by, które nie posi­ada­ją stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psy­chotrau­ma­tologii SWPS
  • przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i / lub posi­adanego cer­ty­fikatu w zakre­sie coachin­gu

2. Cer­ty­fikat Akredy­towanego Coacha Kryzysowego i wpis na listę coachów kryzysowych (cer­ty­fikac­ja II stop­nia)

Tylko dla absol­wen­tów ACK posi­ada­ją­cych udoku­men­towane wyk­sz­tałce­nie psy­cho­log­iczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psy­cholo­gia; psy­chi­a­trii; dyplom psy­choter­apeu­ty; dyplom studiów pody­plo­mowych na kierunku inter­wenc­ja kryzysowa i/lub psy­chotrau­ma­tolo­gia na SWPS) mogą ubie­gać się o akredy­tację (cer­ty­fikację II stop­nia)

  • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego z coachin­gu kryzysowego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zo­nany na plat­formie szkole­niowej 
  • napisanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany tem­at z zakre­su kryzy­su
  • wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku (według wzoru zamieszc­zonego na plat­formie szkole­niowej)
  • przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i / lub posi­adanej cer­ty­fikacji w zakre­sie coachin­gu
  • przed­staw­ie­nie stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psy­chotrau­ma­tologii SWPS

Pin It on Pinterest

Share This