Moduł: Coaching Klasyczny — szkolenie podstawowe (CC1)

Mod­uł Coach­ing Klasy­czny (CC1), to inten­sy­wne, prak­ty­czne warsz­taty szkole­niowe prowad­zony metodą uczenia się przez doświad­czanie, zgodne ze stan­dar­d­a­mi najwięk­szej i najbardziej uznanej na świecie orga­ni­za­cji sku­pi­a­jącej coachów Inter­na­tion­al Coach Fed­er­a­tion (ICF).

Szkole­nie przez­nac­zone jest dla osób, które chcą poz­nać pod­stawy coachin­gu oraz ewen­tu­al­nie uzyskać możli­wość wzię­cia udzi­ału w cer­ty­fikacji Coacha Kryzysowego.

Udzi­ał w tym szkole­niu sprawi, że zrozu­miesz na czym pole­ga skuteczny coach­ing, dzię­ki czemu będziesz mógł lub mogła skutecznie go stosować i osią­gać pożą­dane cele biz­ne­sowe i finan­sowe.

Poz­na­jąc struk­turę Coachin­gu Klasy­cznego dowiesz się jak prowadz­ić ses­je coachin­gowe w sposób skuteczny dla Ciebie i dla Twoich klien­tów.

W trak­cie szkole­nia:

 • nabędziesz szereg prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci pozwala­ją­cych na przeprowadzenia sesji coachin­gowych ukierunk­owanych na rozwój oso­bisty i zawodowy klien­ta,

 • dowiesz się w jaki sposób zbu­dować włas­ną, skuteczną postawę coacha,

 • nauczysz się jak iden­ty­fikować postawę klien­ta i dos­tosowywać do niej sposób komu­nikacji,

 • dowiesz się jak moty­wować klien­ta do dzi­ała­nia i osią­ga­nia pożą­danych zmi­an,

 • zdobędziesz prak­ty­czną wiedzę o tym jak zor­ga­ni­zować sobie najlep­sze warun­ki do prowadzenia sesji coachin­gowej,

 • będziesz miał lub miała okazję do przeprowadzenia i przećwiczenia sesji coachin­gowej (zarówno jako coach jak i jako klient). 

Struk­tu­ra szkole­nia oraz prezen­towany mate­ri­ał opiera się na stan­dar­d­ach najwięk­szej i najbardziej poważanej na świecie orga­ni­za­cji sku­pi­a­jącej coachów – Inter­na­tion­al Coach Fed­er­a­tion (ICF), której członka­mi są tren­erzy prowadzą­cy szkole­nie.

Uwa­ga: cer­ty­fikat wydawany po szkole­niu NIE JEST w żaden sposób równoz­naczny z akredy­tacją ICF. Akredy­tację ICF uzysku­je się na pod­staw­ie spełnienia wyma­gań opisanych m.in. na stron­ie: https://icf.org.pl/akredytacja/ 

Kto prowadzi szkole­nie?

Piotr M. Łabuz — psy­cholog, absol­went Szkoły Wyższej Psy­chologii Społecznej w Warsza­w­ie oraz studiów pody­plo­mowych „Inter­wenc­ja kryzysowa – pode­jś­cie zin­te­growane”. Ukończył kurs Coach­wise Equiped w Coach­ing Cen­ter w Warsza­w­ie, członek Inter­na­tion­al Coach Fed­er­a­tion.

Uczest­nik szkole­nia otrzy­mu­je:

 • cer­ty­fikat ukończenia szkole­nia (po pozy­ty­wnym zal­icze­niu egza­minu)
  Uwa­ga: cer­ty­fikat wydawany po szkole­niu NIE JEST w żaden sposób równoz­naczny z akredy­tacją ICF. Akredy­tację ICF uzysku­je się na pod­staw­ie spełnienia wyma­gań opisanych m.in. na stron­ie: https://icf.org.pl/akredytacja/

 • kom­plet mate­ri­ałów szkole­niowych,

 • dostęp do plat­formy inter­ne­towej z dodatkowy­mi mate­ri­ała­mi szkole­niowy­mi,

 • kawę, herbatę, wodę, soki owocowe, ciast­ka w trak­cie prz­erw kawowych
  Uwa­ga: orga­ni­za­tor szkole­nie nie zapew­nia lunchu oraz zak­wa­terowa­nia.

Har­mono­gram szkole­nia:

 • piątek: 12:00 — 18:00
 • sob­o­ta: 10:00 — 18.00
 • niedziela: 10:00 — 18.00

W trak­cie każdego dnia przewidu­je­my prz­er­wy kawowe oraz prz­er­wy lun­chowe.

Wysokość inwest­y­cji

 • Uczest­nik Akademii Coachin­gu Kryzysowego: udzi­ał w szkole­niu nie wyma­ga dodatkowych oplat poniewaz jest ono częś­cią Akademii
 • Oso­by nie biorące udzi­ału w Akademii Coachin­gu Kryzysowego: 1470 PLN

Opła­ta obe­j­mu­je:

 • udzi­ał w szkole­niu,

 • mate­ri­ały szkole­niowe,

 • prz­er­wy kawowe (napo­je gorące i zimne, ciast­ka).

Zgłosze­nie udzi­ału

 • Uczest­nik Akademii Coachin­gu Kryzysowego: zgłosze­nie udzialu pole­ga na poin­for­mowa­niu nas o udziale w tym mod­ule szkole­niowym
 • Oso­by nie biorące udzi­ału w Akademii Coachin­gu Kryzysowego: kliknij tutaj, aby dokon­ać zamówienia szkole­nia.
Kliknij tutaj, aby prze­jść na stronę o Akademii Coachin­gu Kryzysowego