Strona główna Aktualnosci | Artykuły | Blog

Aktualnosci | Artykuły | Blog

Szkolenie z Coachingu Kryzysowego

By |25 mar­ca 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Szkole­nia|Tags: |

Uczest­ni­cy XIV edy­cji Akademii Coachin­gu Kryzysowego, wzięli udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym z Coachin­gu Kryzysowego w Warsza­w­ie, prowad­zonego przez Elż­bi­etę Kluskę-Łabuz. Wszys­tkim uczest­nikom bard­zo dzięku­je­my za udzi­ał i zaan­gażowanie. Wykon­al­iś­cie […]

11 sprawdzonych technik na uspokojenie i rozluźnienie Twojego ciała oraz emocji w stresie

By |17 mar­ca 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Pozy­ty­w­na psy­cholo­gia stre­su™, Psy­choe­dukac­ja|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Pier­wsza infor­ma­c­ja o tym, że dopa­da nas stres płynie z naszego ciała. To właśnie w nim pojaw­ia­ją się napię­cia i nieprzy­jemne doz­na­nia a cza­sa­mi nawet ból. Przykład­owo ścisk w klatce […]

Jak dokonać zmiany zawodowej w okresie połowy życia?

By |6 mar­ca 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Psy­choe­dukac­ja, Psy­cholo­gia kryzy­su|Tags: , , , , , |

Coraz częś­ciej zdarza się, że nie tylko ludzie młodzi – rozpoczy­na­ją­cy kari­erę zawodową – zas­tanaw­ia­ją się nad odpowied­nią dla siebie rolą zawodową. Współcześnie, również ludzie dojrza­li – mają­cy za sobą […]

Jak ze sobą nie zwariować? O różnicach między kobietami i mężczyznami w przechodzeniu przełomu połowy życia oraz konsekwencjach jakie z tego wynikają

By |15 lutego 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Psy­choe­dukac­ja, Psy­cholo­gia kryzy­su|Tags: , , , , , |

Ten artykuł będzie szczegól­nie ciekawy dla osób, które są w związku i aktu­al­nie w wieku pomiędzy 35–45 lat (tzn. obie oso­by z związku są w tym przedziale wiekowym). Prze­chodzi­cie bowiem podob­ne zmi­any psy­cho­log­iczne wynika­jące z […]

Czy każda kobieta w wieku 35–45 lat przechodzi przełom połowy życia? Jak to może wyglądać: czy się obawiać, czy raczej traktować jako szansę na rozwój?

By |15 lutego 2019|Cat­e­gories: Artykuły, Psy­choe­dukac­ja|Tags: , , , |

Jesteś w wieku 35–45 lat? Czy słysza­łaś o przełomie połowy życia? Odpowiadam na kil­ka pytań z nim związanych: Czy każ­da z nas musi go prze­chodz­ić? Jak to może wyglą­dać? Czy się go bać czy raczej […]

Stres wcale nie musi być szkodliwy!

By |25 październi­ka 2018|Cat­e­gories: Pozy­ty­w­na psy­cholo­gia stre­su™|

Jaka myśl lub sko­jarze­nie pojaw­ia się w Two­je głowie, gdy słyszysz słowo „stres”? Zapewne nie jest to nic przy­jem­nego. Nie ma się co dzi­wić, powszechne jest bowiem przed­staw­ian­ie stre­su jako naszego wro­ga. Niemal na każdym krok […]

Pin It on Pinterest

Share This