Pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram w zakre­sie Coachin­gu Kryzysowego™

XIV edycja Akademii Coachingu Kryzysowego™

Zdobądź wiedzę i umiejęt­noś­ci dostęp­ne do tej pory wyłącznie wąskiemu gronu spec­jal­istów!

Dlaczego pracując z drugim człowiekiem jako coach / mentor MUSISZ posiadać wiedzę na temat psychologii kryzysu oraz psychologii stresu?

BRAK WIEDZY O KRYZYSIE = > NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Dzisiejsze cza­sy spraw­ia­ją, że coraz więk­sza licz­ba osób na pewnym etapie swo­jego życia prze­chodzi mniejszy lub więk­szy kryzys emocjon­al­ny. 

Z tego powodu coraz częś­ciej na ses­je do coachów, tren­erów roz­wo­ju oso­bis­tego i szkole­niow­ców trafi­a­ją klien­ci w kryzysie. Nie otrzy­mu­ją oni jed­nak adek­wat­nej pomo­cy, ponieważ pra­ca z takim klien­tem diame­tral­nie różni się od pra­cy ze “zwykłym klien­tem”.

W przy­pad­ku oso­by w kryzysie zwykły pro­ces coachin­gowy NIE JEST skuteczny, a cza­sa­mi bywa wręcz szkodli­wy. 

Wyni­ka to z tego, że taka oso­ba nie ma pełnego dostępu do swoich zasobów, a wszelkie pró­by akty­wowa­nia ich kończą się porażką!

Coa­chowie, tren­erzy i szkole­niow­cy częs­to przyp­ina­ją takiej oso­bie łatkę “trud­nego” klien­ta — zrzu­ca­jąc przy tym na niego całą odpowiedzial­ność. Tego typu zachowanie wyni­ka nieste­ty z braku wiedzy z zakre­su pod­sta­wowych zagad­nień psy­chologii kryzy­su i inter­wencji kryzysowej.

NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA => BRAK EFEKTÓW

Posługi­wanie się trady­cyjny­mi narzędzi­a­mi coachin­gowy­mi w pra­cy z klien­tem w kryzysie przy­pom­i­na próbę nau­ki w tenisa kogoś, kto ma zła­maną rękę.

Nie ważne jak wiel­ki potenc­jał ma uczeń i jak dobry jest tren­er — to po pros­tu nie może się udać. Na szczęś­cie za równo uczeń jak i tren­er od razu są w stanie zauważyć, że z ręką jest coś nie tak.

W przy­pad­ku oso­by w kryzysie nie jest to jed­nak takie oczy­wiste. Bez odpowied­niej wiedzy i narzędzi coach, tren­er lub szkole­niowiec nie jest w stanie stwierdz­ić, czy dana oso­ba przeży­wa kryzys, czy też nie.

Brak praw­idłowej diag­nozy może doprowadz­ić do sytu­acji, w której taka oso­ba będzie próbowała “nauczyć grać w tenisa kogoś, kto ma zła­maną rękę”.

Trady­cyjne metody pra­cy pogorszą jedynie stan tej oso­by. Doprowadzą do sytu­acji, w której oprócz przeży­wanego kryzy­su będzie dodatkowo obwini­ać się brakiem jakichkol­wiek postępów.

BRAK EFEKTÓW = > BRAK KLIENTÓW => KONIEC KARIERY COACHA

Brak oczeki­wanych efek­tów rodzi frus­trację i niezad­owole­nie zarówno u klien­ta jak i coacha. Generu­je dodatkowy i — częs­to — wypala­ją­cy zawodowo i biz­ne­sowo stres.

Coa­chowie, których klien­ci nie osią­ga­ją oczeki­wanych wyników nie tylko nie pole­ca­ją ich usług, ale korzys­ta­jąc z inter­ne­tu (media społecznoś­ciowe) wręcz odradza­ją korzys­ta­nia z ofer­ty takiego coacha.

To z kolei powodu­je brak klien­tów, a potem zastój i regres w biz­ne­sie / kari­erze coacha. W takiej sytu­acji, po kole­jnych nieu­danych próbach rean­i­macji biz­ne­su coach porzu­ca bezpowrot­nie akty­wność coachin­gową.

Jak stać się prawdziwie skutecznym coachem działającym
na dochodowym i pozbawionym konkurencji rynku?

Krok 1

Zdobądź unikalne kompetencje

Jako coach kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał  lub posi­adała unikalne 
i bard­zo poszuki­wane 
na rynku kom­pe­tencje

Krok 2

Zdobądź w Akademii dodatkową wiedzę

W ramach Akademii zdobędziesz wiedzę także w zakre­sie psy­chologii stre­su, psy­chologii zmi­any, psy­chologii osią­ga­nia celów oraz strate­gii budowa­nia biz­ne­su coachin­gowego. 

Dowiesz się w jaki prak­ty­czny sposób budować na rynku kari­erę / biznes eksper­ta w zakre­sie pra­cy z kryzy­sem i stre­sem 

Krok 3

Wykorzystaj przewagę rynkową

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tenc­je pozwala­ją na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Pon­ad to staw­ki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachin­gu klasy­cznego.
Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachin­gu kryzysowego.

W jaki sposób Akademia pozwala na wykonanie powyższych 3 kroków?

3 Filary Akademii Coachingu Kryzysowego

W ramach Akademii otrzymujesz kompletny program szkoleniowy pozwalający zdobyć wiedzę oraz praktycznie kompetencje nie tylko w zakresie pracy z kryzysem, ale także podstaw psychologii oraz sprawdzonych i skutecznych strategii rozwijania dochodowego biznesu coachingowego

Praca z celami i kryzysem — kompetencje
Coacha Kryzysowego™

Zdobędziesz kom­plet­ną, unikalną, teo­re­ty­cz­na i prak­ty­cz­na wiedza w zakre­sie pra­cy z klien­tem w lekkim oraz śred­nim kryzysie emocjon­al­nym (psy­cholo­gia kryzy­su, pod­stawy inter­wencji kryzysowej, coach­ing klasy­czny i kryzysowy, itp.).

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Postawy Psychologii
dla Coachów Kryzysowych™

Jeśli nie jesteś psy­cholo­giem, to będziesz miał lub miała możli­wość wzię­cia udzi­ału i ukończenia szkole­nie on-line w zakre­sie pod­staw psy­chologii osobowoś­ci, psy­chologii roz­wo­ju, różnic indy­wid­u­al­nych, społecznej, emocji i motywacji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Strategia MBE ™- budowanie dochodowego biznesu coachingowego

Poz­nasz i nauczysz się stosować sprawd­zone, skuteczne i gotowe wzorce budowa­nia dochodowego biz­ne­su coachin­gowego uwzględ­ni­a­jące specy­fikę rynku pol­skiego oparte na nowoczes­nym mar­ketingu inter­ne­towym oraz dzi­ała­ni­ach off-line.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Opinie o Akademii…

Jak wygląda zdobywanie wiedzy w Akademii?

Całość nauki odbywa się na naszej platformie e-learningowej. To oznacza, że mając dostęp do internetu możesz zdobywać wiedzę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiadającej Ci porze.
Zobacz poniżej jak wygląda nasza platforma szkoleniowa.

Każdy uczestnik Akademii otrzymuje dostęp do platformy na okres 12 miesięcy.

Jaką wiedzę i kompetencje zdobędziesz na platformie?

W skład Akademii wchodzi pon­ad 40 godzin mate­ri­ałów wideo oraz pon­ad 30 mate­ri­ałów tek­stowych w formie prezen­tacji i artykułów, dzię­ki którym między inny­mi:

 • zrozu­miesz, czym są kryzysy emocjon­alne, jakie są ich rodza­je i źródła oraz w jaki sposób coach kryzysowy może pomóc oso­bie przeży­wa­jącej umi­arkowany lub lek­ki kryzys.
 • dosta­niesz rozbu­dowaną listę wskaźników pozwala­ją­cych nie tylko określić wys­tępowanie kryzy­su, ale również jego natęże­nie i głębokość, dzię­ki czemu łatwiej będziesz mogła dos­tosować swo­je metody pra­cy do konkret­nego klien­ta,
 • dowiesz się, jaka jest różni­ca między prze­biegiem kryzy­su ostrego i chron­icznego oraz od czego powin­no się zacząć pracę z nimi,
 • odkry­jesz przez jakie konkretne etapy prze­chodzi oso­ba w kryzysie oraz co takiego charak­teryzu­je każdy z etapów, dzię­ki czemu zawsze będziesz wiedzieć, czego spodziewać możesz się spodziewać pod­czas kole­jnych sesji,
 • poz­nasz również dokład­ną struk­turę pro­ce­su coachin­gu kryzysowego (m.in jak krok po kroku powin­no wyglą­dać pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie, jak przeprowadz­ić wywiad diag­nos­ty­czny, jaka jest rola wspar­cia emocjon­al­nego i jak odpowied­nio je wyko­rzysty­wać oraz jak pra­cow­ać z samy­mi emoc­ja­mi pojaw­ia­ją­cy­mi się w trak­cie kryzy­su),
 • dosta­niesz też od nas arse­nał tech­nik i strate­gii pra­cy z klien­tem w kryzysie, takich jak np meto­da pra­cy z emoc­ja­mi poprzez zmi­anę przekon­ań czy for­mu­la­rz oce­ny selek­ty­wnej , które reg­u­larnie będziesz wyko­rzysty­wać pod­czas sesji ze swoi­mi klien­ta­mi, a nawet w życiu pry­wat­nym,
 • dowiesz się również, jak wyko­rzysty­wać kryzy­su do roz­wo­ju — wbrew temu, co sądzi wiele osób, kryzysy emocjon­alne mogą doprowadz­ić do szeregu pozy­ty­wnych zmi­an w naszym życiu, jeżeli w trak­cie ich trwa­nia oso­ba go przeży­wa­ją­ca otrzy­ma odpowied­nie wspar­cie,
 • nauczysz się też dbać o własne zdrowie psy­chiczne — pra­ca z drugim człowiekiem potrafi być obciąża­ją­ca emocjon­al­nie, dlat­ego musisz umieć zad­bać o higienę pra­cy oraz odpowied­nie nawyki

Warunki wstępne, egzaminy i certyfikacja w Akademii

Aby wziąć udzi­ał w Akademii musisz speł­ni­ać dwa warun­ki wstęp­ne:

- musisz posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe
- musisz być coachem certyfikowanym przez uznaną organizację / instytucję

Jeśli nie jesteś psychologiem / psychoterapeutą będziesz musiał lub musiała zaliczyć moduł “Podstawy Psychologii dla coachów” dostępny w ramach Akademii. Zaliczenie odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru na naszej platformie e-learningowej.

Absol­wen­ci Akademii mogą otrzy­mać:

Cer­ty­fikację I stop­nia i wpis na listę coachów kryzysowych po spełnie­niu poniższych wyma­gań:

 • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zony metodą on-line (w internecie),
 • po zakończe­niu szkole­nia przy­go­towanie i przesłanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany tem­at
 • wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku
 • zal­icze­nie egza­minu Pod­stawy Psy­chologii dla Coachów, który dostęp­ny jest w ramach Akademii lub przed­staw­ie­nie stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psy­chotrau­ma­tologii SWPS
 • przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i / lub posi­adanej akredy­tacji w zakre­sie coachin­gu

Akredy­tację i cer­ty­fikację oraz wpis na listę coachów kryzysowych (cer­ty­fikac­ja II stop­nia):

Absol­wen­ci szkole­nia posi­ada­ją­cy udoku­men­towane wyk­sz­tałce­nie psy­cho­log­iczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psy­cholo­gia; psy­chi­a­trii; dyplom psy­choter­apeu­ty; dyplom studiów pody­plo­mowych na kierunku inter­wenc­ja kryzysowa i/lub psy­chotrau­ma­tolo­gia na SWPS) mogą ubie­gać się o akredy­tację (cer­ty­fikację II stop­nia)

 • zal­icze­nie tes­tu teo­re­ty­cznego – jest to test jed­nokrot­nego wyboru przeprowad­zony metodą on-line (w internecie), po zakończe­niu szkole­nia
 • przy­go­towanie i przesłanie pra­cy pisem­nej (esej) na zadany tem­at
 • wyko­nanie anal­izy przy­pad­ku
 • przed­staw­ie­nie zaświad­czenia o odby­ciu szkole­nia coachin­gowego i / lub posi­adanej akredy­tacji w zakre­sie coachin­gu
 • przed­staw­ie­nie stosownego doku­men­tu poświad­cza­jącego ukończe­nie studiów wyższych w zakre­sie psy­chologii lub psy­chi­a­trii, psy­choter­apii lub ukończe­nie studiów 
 • pody­plo­mowych w zakre­sie inter­wencji kryzysowej i/lub psy­chotrau­ma­tologii SWPS

W jaki sposób dokonać rezerwacji w Akademii?

Jeśli spełniasz warunki wstępne (wykształcenie wyższe lub licencjat oraz posiadanie certyfikatu coacha możesz dokonać rezerwacji miejsca klikając w przycisk poniżej.

Zgłoszenie do Akademia Coachingu Kryzysowego (XIV edycja)

PLN 4970 brut­to (zaw­iera podatek VAT)
 • 12 miesięczny dostęp do plat­formy szkole­niowej
 • bezpłatne przys­tąpi­e­nie do egza­minu (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do Akademii)
 • bezpłat­na cer­ty­fikac­ja (w ciągu 12 miesię­cy od przys­tąpi­enia do ACK)
 • 40 godzin mate­ri­ałów wideo
 • 30 mate­ri­ałów tek­stowych
 • Bonus I: Kurs Online: Pod­stawy Psy­chologii Dla Coachów (Wartość: 1997zł)
 • Bonus II: Kurs Online: Strate­gia MBE roz­wo­ju coachin­gowego (Wartość: 997zł)

Pin It on Pinterest

Share This