(1) Akademia Coachingu i Coachingu Kryzysowego™| Coaching + Coaching Kryzysowy

Dlaczego warto wziąć udzi­ał
w tej edy­cji Akademii Coachin­gu Kryzysowego™?

UWAGA! Nie musisz być coachem i psy­cholo­giem,
aby ukończyć Akademię i zostać Coachem Kryzysowym

Jeśli nie jesteś PSYCHOLOGIEM

Oso­by, które nie posi­ada­ją dyplo­mu psy­cholo­ga, psy­choter­apeu­ty czy inter­wen­ta kryzysowego biorą udzi­ał w ramach Akademii w kur­sie “Pod­stawy Psy­chologii” i zda­ją test z wiedzy

Jeśli nie jesteś COACHEM

Oso­by, które nie posi­ada­ją zaświad­czenia lub cer­ty­fikatu z coachin­gu klasy­cznego, biorą udzi­ał w 2 dniowym szkole­niu stacjonarnym z “Coachin­gu klasy­cznego dla coachów kryzysowych”

Elastyczne podejście

Umożli­wiamy Ci zdoby­wanie wiedzy i kom­pe­tencji w dowol­nym miejs­cu na świecie, tam gdzie aku­rat prze­by­wasz, przez­nacza­jąc na to tyle cza­su ile zechcesz i w jakim momen­cie zechcesz. Jedyne co jest Ci niezbędne, to dostęp do inter­ne­tu. Otrzy­mu­jesz bowiem dostęp, na okres 12 miesię­cy, do spec­jal­nej plat­formy e-learningowen na której umieszc­zone są wszys­tkie mate­ri­ały szkole­niowe.

Kompetencje Coacha Kryzysowego™

Zdoby­wasz kom­plet­ną mery­to­ryczną wiedzę w zakre­sie pra­cy z klien­tem w kryzysie emocjon­al­nym (psy­cholo­gia kryzy­su, pod­stawy inter­wencji kryzysowej, coach­ing kryzysowy) a do tego wiedzę z pod­staw psy­chologii oraz spec­jal­ny bonus z mate­ri­ała­mi jak budować i rozwi­jać biznes coachin­gowy w Polsce.

Internetowe spotkania live

Zosta­jesz obję­ty spec­jal­ną opieką w postaci 2 inter­ne­towych spotkań live, które będziemy odby­wać we wrześniu 2018. Będziesz mógł na bieżą­co kon­sul­tować zdobytą wiedzę, zadawać pyta­nia i zyski­wać motywację do dal­szej nau­ki. Pier­wsze spotkanie już 11 wrześ­nia 2018.

Po czym poznać, że jesteś osobą, która nadaje się na Coacha Kryzysowego™

To oczy­wiste, że nie każ­da oso­ba może stać się naprawdę dobrym i skutecznym Coachem Kryzysowym™… (aby dowiedzieć się więcej, obe­jrzy zamieszc­zony obok krót­ki mate­ri­ał video).

Program Akademii Coachingu Kryzysowego 

Wszys­tkie szkole­nia są cer­ty­fikowane
i akredy­towane przez Pol­skie
Towarzyst­wo Coachin­gu Kryzysowego.

2-dniowe szkolenie stacjonarne Coaching klasyczny dla Coachów Kryzysowych

29–30 wrześ­nia 2018, Gdy­nia

Szkole­nie to przez­nac­zone jest i obow­iązkowe dla osób, które nie posi­ada­ją kom­pe­tencji i cer­ty­fikatu coacha. 
W trak­cie 2 dniowych warsz­tatów uczest­ni­cy szkole­nia poz­na­ją struk­turę coachin­gu i sposób pra­cy z klien­tem (zgodne z wyty­czny­mi ICF).
 

2 Internetowe spotkania LIVE

11 i 25 wrześ­nia, godz. 21.00
 • W co dru­gi wtorek wrześ­nia o godzinie 21.00 
 • Pier­wsze spotkanie doty­czące tego w jaki sposób zor­ga­ni­zować sobie naukę
 • Możli­wość kon­sul­towa­nia i zadawa­nia pytań doty­czą­cych zdoby­wanej wiedzy na bieżą­co
 • Motywac­ja i wspar­cie w nauce
 • Mobi­liza­c­ja by pode­jść do egza­minu po 3 miesią­cach nau­ki

Moduł I: Wprowadzenie

 • Postawy coachin­gu – powtór­ka – o tym czym jest coach­ing, jaka jest struk­tu­ra sesji oraz o pod­sta­wowych zasadach pra­cy z klien­tem.
 • Pod­stawy komu­nikacji i funkcjonowa­nia człowieka
 • Pod­stawy psy­chologii osią­ga­nia celów
 • Poziomy funkcjonowa­nia człowieka
 • Meta­mod­el językowy

Moduł II: Psychologia Kryzysu

 • Czym jest kryzys, jak się objaw­ia, z czym się wiąże, jak go rozpoz­nawać
 • Wstęp do diag­nozy kryzy­su: jakie są rodza­je, obszar i źródła kryzysów z który­mi możesz mieć do czynienia w pra­cy z klien­ta­mi
 • Co się dzieje w mózgu oso­by przeży­wa­jącej kryzys i jakie różnice indy­wid­u­alne szczegól­nie warto wziąć pod uwagę pracu­jąc z osobą w kryzysie
 • Jaka jest dynami­ka kryzy­su i przez jakie etapy prze­chodzi oso­ba będą­ca w kryzysie
 • Wspar­cie w kryzysie i jego rola
 • Pra­ca z emoc­ja­mi w kryzysie
 • Tech­ni­ki i strate­gie pra­cy z klien­tem w kryzysie
 • Psy­cholo­gia stre­su – stres chron­iczny a kryzys

Moduł III: Podstawy Interwencji Kryzysowej

 • Wstęp do inter­wencji kryzysowej
 • Pod­sta­wowe zasady inter­wencji kryzysowej
 • Po czym poz­na­je kryzys – wskaźni­ki fizjo­log­icznych, emocjon­al­nych, behaw­io­ral­nych i poz­naw­czych
 • Jak wyglą­da sposób pra­cy z klien­tem w zależnoś­ci od eta­pu kryzy­su na jakim jest
 • Jakie czyn­ni­ki osobowoś­ciowe wpły­wa­ją na sposób prze­chodzenia kryzy­su
 • Mod­ele inter­wencji kryzysowej
 • Struk­tu­ra inter­wencji kryzysowej

Moduł IV: Coaching Kryzysowy

 • Pod­stawy inter­wencji kryzysowej w pra­cy coacha
 • Zasady, kom­pe­tenc­je i umiejęt­noś­ci w coachin­gu kryzysowym
 • Psy­cholo­gia i struk­tu­ra coachin­gu kryzysowego
 • Rodza­je inter­wencji
 • Pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie, czego muszę się dowiedzieć, jakie infor­ma­c­je zebrać – schemat pra­cy
 • Jak wyko­rzys­tać kryzysy do roz­wo­ju
 • Higiena pra­cy coacha z klien­tem w kryzysie
 • Mate­ri­ały dodatkowe – psy­choe­dukac­ja

Moduł V: Podstawy psychologii dla Coachów

 • Pod­stawy psy­chologii różnic idy­wid­u­al­nych
 • Pod­stawy psy­chologii osobowoś­ci
 • Pod­stawy psy­chologii roz­wo­jowej
 • Pod­stawy psy­chologii społecznej
 • Pod­stawy psy­chologii emocji i motywacji

Moduł BONUSOWY: Strategia MBE budowy biznesu coachingowego

 • Mod­el BMY (Busi­ness Mod­el You), czyli jak zapro­jek­tować, zbu­dować i rozwi­jać lukraty­wny biznes coachin­gowy
 • Pod­sta­wowe prawa mar­ketingu usług coachin­gowych
 • 5 kroków tworzenia biz­ne­su eksper­ck­iego
 • Skuteczne wyko­rzys­tanie mar­ketingu inter­ne­towego
 • Mar­ket­ing i sprzedaż w medi­ach społecznoś­ciowych (Face­book, LinkIn)

Egzamin i certyfikacja

Egza­min skła­da się z 4 częś­ci:

 • Test z wiedzy doty­czą­cy coachin­gu kryzysowego
 • Test z wiedzy doty­czą­cy pod­staw psy­chologii
 • Esej na zadany tem­at
 • Anal­iza przy­pad­ku

Opinie o Akademii Coachin­gu Kryzysowego™

0
uczest­ników szkoleń stacjonarnych i on-line
0
coachów kryzysowych w pro­ce­sie cer­ty­fikacji
0
cer­ty­fikowanych coachów kryzysowych
0
lat na rynku

Dlaczego warto zdobyć kom­pe­tencje i cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Unikalne, poszukiwane kompetencje

Jako coach kryzysowy  będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bard­zo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje.

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwala­ją na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Pon­ad to staw­ki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachin­gu klasy­cznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachin­gu kryzysowego. 

Unikalne możliwości rozwoju

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachin­gu kryzysowego, ale także psy­chologii stre­su, psy­chologii sukce­su, neu­ro­bi­ologii sukce­su, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych. 

W jaki sposób wziąć udzi­ał w Akademii i zdobyć cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Każ­da oso­ba, która chce wziąć udzi­ał w Akademii oraz uzyskać stosowne cer­ty­fikaty
musi prze­jść przez pro­ces składa­ją­cy się z trzech etapów

Zgłoszenie udziału w Akademii Coachingu Kryzysowego

Aby wziąć udzi­ał w Akademii Coachin­gu Kryzysowego należy zgłosić swój udzi­ał wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz zgłoszeniowy oraz dokonu­jąc opłaty. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierp­nia 2018. 

 

Udział w wymaganym cyklu szkoleń

Każdy uczest­nik Akademii, aby być dopuszc­zonym do pro­ce­su cer­ty­fikacji powinien ukończyć obow­iązkowo kurs z Coachin­gu Kryzysowego i kurs Pod­stawy Psy­chologii dla Coachów zamieszc­zone na Akademii oraz 2 dniowe szkole­nie stacjonarne z Coachin­gu klasy­cznego dla coachów Kryzysowych.

 

Egzaminy oraz certyfikacja

Aby uzyskać cer­ty­fikat i akredy­tację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnie­nie określonych wyma­gań:

 • Zdanie egza­minu z coachin­gu kryzysowego (egza­min składa­ją­cy się z trzech częś­ci: test z wiedzy, esej oraz anal­iza przy­pad­ku)
 • Zdanie egza­minu testowego z pod­staw psy­chologii
 • Przesłanie skanów stosownych doku­men­tów w zależnoś­ci od wybranego stop­nia cer­ty­fikacji
 • Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące cer­ty­fikacji możesz uzyskać TUTAJ

Rezerwacja miejsca na Akademii Coachingu Kryzysowego

Czekamy na Two­je zgłosze­nie do 31 sierp­nia 2018. Akademia rusza od 1 wrześ­nia a pier­wsze spotkanie live odbędzie się 11 wrześ­nia.

Aby dokon­ać rez­erwacji miejs­ca wybierz najbardziej dogod­ną dla siebie opcję płat­noś­ci (jed­no­ra­zowo lub w 2 miesięcznych rat­ach), kliknij w przy­cisk “Rez­erwac­ja miejs­ca…” i prze­jdź pro­ces złoże­nia zamówie­nie i płat­noś­ci.

W przy­pad­ku płat­noś­ci ratal­nej cer­ty­fikaty i zaświad­czenia dot. ukończenia Akademii będą wydane po uiszcze­niu wszys­t­kich rat.

Cena obe­j­mu­je:

 • Dostęp do plat­formy szkole­niowej na 12 miesię­cy
 • 2 inter­ne­towe spotka­nia na żywo
 • Udzi­ał w 2-dniowym szkole­niu stacjonarnym z coachin­gu klasy­cznego
 • Cały pro­ces egza­m­i­na­cyjny w tym wydanie i wysyłkę cer­ty­fikatów

Płatność jednorazowa

1270PLNjed­no­ra­zowo
 • 12 miesię­cy dostępu do plat­formy szkole­niowej + 2 spotka­nia live + 2-dniowe szkole­nie stacjonarne

Płatność w 2 ratach miesięcznych (sierpień, wrzesień)

670PLNmiesięcznie
 • 12 miesię­cy dostępu do plat­formy szkole­niowej + 2 spotka­nia live + 2-dniowe szkole­nie stacjonarne