Pier­wszy i jedyny w Polsce cer­ty­fikowany pro­gram w zakre­sie Coachin­gu Kryzysowego™

Akademia Coachingu Kryzysowego™

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Coachingu Kryzysowego

Unikalne, poszuki­wane kom­pe­tenc­je 

Jako coach kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bard­zo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje
Unikalne możli­woś­ci biz­ne­sowe 

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwala­ją na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Pon­ad to staw­ki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachin­gu klasy­cznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachin­gu kryzysowego.
Unikalne możli­woś­ci roz­wo­ju 

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachin­gu kryzysowego, ale także psy­chologii stre­su, psy­chologii sukce­su, neu­ro­bi­ologii sukce­su, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych.

Szkolenie z Coachingu Kryzysowego

Uczest­ni­cy XIV edy­cji Akademii Coachin­gu Kryzysowego, wzięli udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym z Coachin­gu Kryzysowego w Warsza­w­ie, prowad­zonego przez Elż­bi­etę Kluskę-Łabuz. Wszys­tkim uczest­nikom bard­zo dzięku­je­my za

Cztaj dalej »

Pin It on Pinterest

Share This